Da flater ledigheten ut

- Vi venter at norsk økonomi vil bedre seg i løpet av 2011, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

Direktør i NAV, Tor Saglie - Foto: Scanpix

Ledigheten vil øke svakt fram til årsskiftet. Ifølge en melding venter NAV 80.000 arbeidsledige som gjennomsnitt for 2010.Dette er en økning på 10.000 fra 2009 og tilsvarer en arbeidsledighet på 3,1 prosent, viser ny prognose.- Vi venter at norsk økonomi vil bedre seg i løpet av 2011. Som en følge av dette vil etterspørselen etter arbeidskraft øke svakt til neste år. Dermed venter vi at ledigheten vil begynne å falle utover i 2011, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.I tråd med prognosen som ble utarbeidet for tre måneder siden, venter NAV 80.000 arbeidsledige i gjennomsnitt til neste år også.Etterspørsel etter arbeidskraft- Antall ledige stillinger har det siste halvåret flatet ut, noe som viser at etterspørselen etter arbeidskraft nå er mer stabil. Dette har bidratt til at ledighetsveksten utover i 2009 og i begynnelsen av 2010 har vært mer moderat. I tillegg har det økte tiltaksnivået hatt betydning, sier Saglie.I løpet av det siste halve året har ledigheten økt med 5000 personer. Til sammenligning økte ledigheten med 25.000 personer fra oktober 2008 - april 2009.Det er tegn til at aktivitetsnedgangen innenfor bygge- og anleggsnæringen stoppet opp på slutten av 2009. Med utsikter til generelt bedrede framtidsutsikter og mindre usikkerhet rundt utviklingen i boligprisene, forventer NAV at aktiviteten i næringen vil ta seg noe opp og ledigheten gå noe ned i år og neste år.Usikkert i industrienEtter flere år med sterk vekst i oljeinvesteringene ser det ut til at konkurransen i leverandørindustrien har hardnet til.- Vi venter at oljeinvesteringene i 2010 og 2011 vil synke svakt og at sysselsettingsbehovet i leverandørindustrien avtar noe. Usikkerheten rundt utviklingen framover på dette området er imidlertid høy, og trolig vil utviklingen i oljeprisen spille en vesentlig rolle, sier Saglie.Økt eksportNorge har en åpen økonomi med mye handel med utlandet. Derfor har den økonomiske utviklingen internasjonalt stor betydning for Norge. Våre handelspartnere har hatt en bedring i økonomien og vår eksport av tradisjonelle varer har økt moderat siden i fjor sommer. Vi venter at denne trenden vil fortsette i år og til neste år, heter det fra NAV.En viktig årsak til den økonomiske bedringen både nasjonalt og internasjonalt er de kraftige finans- og pengepolitiske tiltakene som ble satt i verk som følge av finanskrisen. Det knytter seg nå ifølge NAV stor usikkerhet til utviklingen i den offentlige gjelden i mange land og om man klarer å avvikle tiltakene uten at vi får et sterkt fall i verdensøkonomien.