Den konkrete saken som skal behandles, gjelder en senior kunderådgiver i Gjensidige som i januar 2009 søkte om å få fortsette i jobben etter fylte 67 år. Gjensidige avslo stønaden med den begrunnelse at selskapet praktiserte 67 år som aldersgrense.Kunderådgiveren tok deretter ut søksmål ved Oslo tingrett og retten ga henne medhold. Gjensidige anket, og i Borgarting lagmannsrett fikk selskapet medhold for sitt syn i desember 2010.Retten konkluderte med at beslutningen om bedriftsbestemte aldersgrenser ikke er i strid med EUs diskrimineringsdirektiv. Retten bemerket imidlertid at de enkelte medlemsland har en betydelig margin for eget skjønn.Kunderådgiveren anket derfor lagmannsrettens dom, og fredag besluttet ankeutvalget at saken skal behandles i Høyesterett. (©NTB)