Gjennom partnerskapet i Nav skal staten og kommune samarbeide om å gi brukerne av Nav-kontorene et best mulig tjenestetilbud.Nå har Riksrevisjonen vurdert om dette partnerskapet fungerer hensiktsmessig og i tråd med de føringene Stortinget ga for Nav-reformen.Et flertall av ansatte og ledere ved Nav-kontorene mener at samarbeidet mellom den statlige og den kommunale delen av kontoret alt i alt fungerer godt. Men samtidig viser undersøkelsen at samarbeidet kan bli bedre på flere områder og at det er mulig å utnytte ressursene bedre på tvers av statlige og kommunale skiller i Nav.Mange statlig ansatte har ikke tilgang til nødvendig informasjon fra kommunale saksbehandlingssystemer, og mange har heller ikke fått tilstrekkelig opplæring i disse systemene, påpeker Riksrevisjonen i rapporten som ble oversendt Stortinget torsdag.Både blant kommunalt og statlig ansatte er det mange som ikke har fått tilstrekkelig opplæring til å kunne gi informasjon og veiledning til brukere om ytelser og virkemidler på den andre parts ansvarsområde, framgår det av rapporten. (©NTB)