Én av tre føler seg ubetydelige

Hver tredje arbeidstakere føler deres innsats har liten betydning. Dette kan bidra til lavere motivasjon, arbeidsglede og i verste fall økt sykefravær.

Jobb - Foto - Scanpix
Arbeidsliv

29 prosent av norske arbeidstakere sier de har en jobb hvor de føler at deres innsats har lite betydning for bedriftens evne til å nå sine mål. Det bør være et kraftig varsku til arbeidsgivere siden det å føle seg viktig, bli sett og hørt er vesentlige faktorer for trivselen på jobb.Tallene er hentet fra en landsomfattende undersøkelse gjennomført av InFact, på vegne av det norske konsulentselskapet Vivento. Totalt deltok 1046 arbeidstakere i undersøkelsen.Espen Jacobsen, administrerende direktør i Vivento, er ikke så overrasket over at mange arbeidstakere føler seg fremmedgjorte i forhold til betydningen av egen innsats. Han mener det er en sannhet med store modifikasjoner at vi lever i et kompetansesamfunn, hvor kunnskap og erfaring nærmest er en forutsetning for å lykkes.- Faktum er at svært mange arbeidsoppgaver er såpass enkle eller krever minimal med opplæring at nærmest hvem som helst kan utføre dem. Det betyr imidlertid ikke at oppgavene eller dem som utfører dem er uviktige - tvert i mot! Slark i de små tannhjulene påvirkes i neste omgang de større tannhjulene og til slutt stopper maskineriet opp. Derfor er det så viktig å ta på alvor de små enkle oppgavene, og selvsagt også de medarbeiderne som utfører dem, sier Jacobsen.Utdanning/forskning kommer dårligst utOffentlig sektor sysselsetter flest av disse arbeidstakerne, med 32 prosent mot 27 prosent i privat sektor. Innenfor offentlig sektor er det i utdanning/forskning vi finner flest «fremmedgjorte» ansatte, mens ansatte innenfor offentlig forvaltning føler seg mest betydningsfulle. I privat sektor står det dårligst til i bank- og finanssektoren mens IT- og telekombransjen kommer best ut.- Det er et stort tankekors at utdanning og forskning scorer så lavt. På mange måter er dagens og morgensdagens velferdssamfunn helt avhengige av at disse sektorene greier å produsere kvalitet. Hvis så mange lærere for eksempel føler seg betydningsløse, så er det ikke rart at skolesektoren sliter med å beholde dem, eller at lærerstudenter søker seg over til andre yrkesgrupper, sier Jacobsen.Bryt prosessene ned på detaljnivåEn måte å snu dette på er å involvere arbeidstakerne mer i bedriftens målsettinger og prosesser - og ikke på et overordnet nivå gjennom å kommunisere visjon, verdier og forretningsidé. Bedriften må komme ned på detaljnivå, hvor hver enkelt ansatt ser tydelig og konkret hvordan deres innsats påvirker helheten.- Vi bistår virksomheter med å øke produktiviteten gjennom å se på arbeidsprosessene og vår konklusjon er entydig: Selskaper som legger stor vekt på å involvere de ansatte i selskapets målsettinger, og som viser frem arbeidsplaner som forklarer hvilken betydning deres innsats har, har gjennomgående høyere produktivitet og trivsel blant de ansatte, sier Jacobsen.I forlengelse av dette punktet har InFact-undersøkelsen også sett på i hvilken grad arbeidstakerne blir presentert en slik arbeidsplan. Her er resultatet nedslående: Nær halvparten, 49 prosent, av de spurte sier at de aldri har blitt fortalt eller vist hvordan arbeidet deres påvirker øvrige funksjoner i selskapet. Kun 27 prosent oppga at de hadde blitt presentert en slik plan, mens de øvrige av respondentene var usikre.Jacobsen finner dette tallet skremmende lavt.- Dette er helt på tvers av hva som motiverer i et kompetansesamfunn. Annerkjennelse etter innsats er det beste vi kan få på arbeidsplassen. Da må vi vite hvorfor vi går på jobb, hva vi skal gjøre og hvorfor vår innsats er viktig.Mer innsikt øker motivasjonen Interessant i denne sammenheng er å se på konsekvensene av at ansatte får bedre innblikk i sine arbeidsoppgaver gjennom en slik arbeidsplan. Her er InFact-undersøkelsen tydelig. Av de 27 prosentene (283 personer) som hadde blitt presentert en slik plan, mente 57 prosent av denne gruppen at de da forsto betydningen av egne arbeidsoppgaver bedre.NTNU-Professor i sosiologi, Per Morten Schiefloe, støtter betydningen av hvor viktig det er at ansatte, uavhengig av hvilken type jobb de har, føler at funksjonen deres er viktig.- En sentral kvalitet ved enhver type jobb er at den som utfører jobben opplever seg betydningsfull. Derfor er det så viktig de ansatte forstår sin egen plass og rolle i de verdiskapende prosessene. Slik forståelse av arbeidsprosessene kan naturligvis formidles av ledelsen, men kan også utvikles som følge av at ansatte selv engasjeres i kartleggingen. Min erfaring er at vanligvis fungerer det siste best, og InFact-undersøkelsen bekrefter jo at slik innsikt i prosessene blant de ansatte er positivt, sier Schiefloe.FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK

Nyheter
Personlig økonomi