Fagbevegelsen misfornøyd med ny likestillingslov

Fagbevegelsen går kraftig ut mot regjeringens forslag til ny likestillingslov. - Dette er likestilling i revers, sier YS-leder Jorunn Berland.

YS kan ikke støtte lovforslaget slik det nå foreligger, fastslår Berland. Formålet med lovforslaget er å samle likestillingsloven og diskrimineringslovene til én felles ny lov.– Selv om lovforslaget inneholder flere positive elementer, vil summen av endringene medføre en betydelig svekkelse av arbeidet for å fremme likestilling og hindre diskriminering, sier Berland.Også LO og UNIO mener lovforlaget vil føre til en svekkelse av likestillingsarbeidet.Vil ha aktivitetspliktYS viser spesielt til regjeringens forslag om at private bedrifter med færre enn 50 ansatte ikke skal ha aktivitetsplikt når det gjelder likestilling mellom kjønnene. Dette vil bety at 98,5 prosent av bedriftene i privat sektor i Norge mister aktivitetsplikten.YS vil i stedet ha aktivitetsplikt for alle.– Arbeidet for likestilling er det viktigste redskapet for å hindre diskriminering. I regjeringens forslag svekkes det proaktive likestillingsarbeidet, sier Berland.Også LO og UNIO mener aktivitetsplikten må bestå.«Departementet forutsetter i høringsdokumentet at arbeidsgivere selv ønsker å drive likestillingsarbeid, og følgelig ikke trenger tilsyn og sanksjoner. Dette er i beste fall naivt», skriver UNIO i sitt høringssvar.Strid om formålsparagrafDe tre hovedorganisasjonene reagerer også formålsparagrafen i lovforslaget. Dette trekkes også fram av Likestillings- og diskrimineringsombudet, som har levert et 42 sider langt høringssvar.I dag står det i formålsparagrafen at loven skal «styrke kvinners stilling». Denne formuleringen har regjeringen foreslått å fjerne.Avtroppende likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik skriver i høringssvaret at hun er «svært kritisk» til dette. «Kjønn er som oftest en faktor som inngår i diskriminering på tvers av grunnlag, og som særlig rammer kvinner i en sårbar posisjon», påpeker hun.Mange høringssvarFredag var siste frist for å delta i høringsrunden. Mer enn 90 høringssvar er kommet inn.Eldrerådene i en rekke kommuner er blant dem som har engasjert seg. De mener loven må gi vern mot diskriminering på grunn av alder.«Forskjellsbehandling på grunn av alder kan være saklig, men vi erfarer dessverre at eldre ofte utsettes for usaklig forskjellsbehandling. Dette gjelder blant annet ved kjøp av varer og tjenester, innenfor kultur og fritid, i forbindelse med kjøp og leie av bolig og innen helse- og omsorgssektoren», skriver Statens seniorråd i sitt høringssvar. (©NTB)