«Regjeringen mener det er behov for et bredt spekter av virkemidler for å øke inkluderingen av funksjonshemmede i ordinært arbeidsliv. Både tiltak rettet mot å styrke den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og tiltak rettet mot å redusere arbeidsgivers opplevde risiko ved å ansette utsatte grupper er viktig», skriver Hauglie i en epost til Klassekampen.Bare fire av ti funksjonshemmede i arbeidsdyktig alder har inntektsbringende jobb. I 2001 inngikk myndighetene og partene i arbeidslivet avtalen om inkluderende arbeidsliv. Et av de viktigste målene var å øke sysselsettingen blant personer med nedsatt funksjonsevne. 15 år senere har yrkesdeltakelsen i denne gruppen i stedet hatt en svak reduksjon.Statistisk sentralbyrå har siden 2002 gjennomført årlige intervjuundersøkelser for å kartlegge situasjonen for de funksjonshemmede på arbeidsmarkedet sammenlignet med resten av befolkningen.I en rapport som ble publisert 16. mars kom det fram at 43 prosent av funksjonshemmede personer mellom 15 og 66 år er i arbeid. Sysselsettingen i den øvrige befolkningen i samme aldersgruppe er til sammenligning 74 prosent.Siden 2002 har andelen falt med omtrent 3 prosentpoeng for de funksjonshemmede, mot 2 prosentpoeng for hele befolkningen. (©NTB)