- Det ser ut til at ledigheten har passert toppen, og vi venter nå at arbeidsledigheten vil gå noe ned de neste to årene, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng, ifølge en pressemelding.  NAV venter at det i snitt vil være 84.000 ledige i år, 80.000 i 2017 og 76.000 i 2018. Det betyr at den registrerte ledigheten vil falle fra 3,0 prosent i gjennomsnitt i år til 2,7 prosent i 2018. 
Store forskjellerØkt optimisme Lavere aktivitet 
I fylker med mye oljerelatert næringsliv har arbeidsledigheten fortsatt å øke også i 2016, men ikke like raskt som i fjor. I resten av landet har arbeidsledigheten falt. Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak nådde sitt høyeste nivå i mai, og har siden gått noe ned. Fordi flere arbeidssøkere deltar i tiltak har antallet helt ledige falt med 4000 personer fra februar til september, justert for normale sesongvariasjoner, heter det i meldingen. De siste to årene har Norge vært inne i en oljedrevet nedgangskonjunktur. Gjennom 2016 har det vært en bedring i norsk økonomi, med økt vekst og en bedring på arbeidsmarkedet. Svak krone, lav rente og ekspansiv finanspolitikk har bidratt til å dempe effektene av fallet i oljebransjen, skriver NAV. NAV mottar nå færre varsler om oppsigelser og permitteringer, antallet ledige stillinger har økt og flere bedriftsundersøkelser viser økt optimisme blant norske bedrifter.  NAV venter at oljeinvesteringene vil fortsette å falle også i 2017, før de stabiliserer seg i 2018. Dette vil gi fortsatt negative impulser til oljerelatert næringsliv, men ikke like kraftig som de siste to årene. En fortsatt svak kronekurs, lav rente og økte boliginvesteringer drar i motsatt retning og NAV forventer en moderat oppgangskonjunktur fra 2017.- Dette betyr at det fortsatt vil være næringsvise og geografiske forskjeller på arbeidsmarkedet. Innen oljerelatert næringsliv venter vi at sysselsettingen vil fortsette å falle, mens vi venter økt sysselsetting og lavere ledighet innen andre deler av industrien og i bygg og anlegg, sier Vågeng.