Dette må du huske hvis du mister jobben

Arbeidsmiljøloven har detaljerte frister som må overholdes dersom du ønsker å angripe en oppsigelse fra arbeidsgiver. Undersøk regelverket nøye og med en gang!

Arbeidsliv

Når arbeidsgiver vil avslutte et arbeidsforholdDet er dessverre ikke uvanlig at et forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kan utvikle seg i en negativ retning, og at en slik utvikling kan lede til at arbeidsgiver ønsker å si opp en ansatt. Det er i slike situasjoner viktig for både arbeidsgiver og arbeidstaker å kjenne arbeidsmiljølovens bestemmelser.Arbeidsmiljøloven inneholder en rekke bestemmelser som verner arbeidstakerens rettigheter, men også enkelte frister og krav som arbeidstakeren må forholde seg til for å kunne gjøre disse rettighetene gjeldende.Oppsigelsen kan bli ståendeEt eksempel på dette er arbeidstakers frister for å angripe en oppsigelse. Dersom disse fristene ikke overholdes, kan resultatet bli at oppsigelsen blir stående. Dette gjelder selv om arbeidsgiver i utgangspunktet ikke hadde tilstrekkelig grunnlag for å si opp den ansatte. Formkrav ved oppsigelse   En oppsigelse skal etter loven være skriftlig og skal blant annet inneholde opplysninger om arbeidstakers rett til å kreve forhandling og reise søksmål, retten til å fortsette i stillingen, de frister som gjelder for å kreve forhandling, reise søksmål og for å fortsette i stillingen, samt hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist.Dersom arbeidstaker krever det, skal arbeidsgiver også oppgi de omstendigheter som påberopes som grunn for oppsigelsen.Oppsigelsen skal leveres til arbeidstaker personlig eller sendes i rekommandert brev til arbeidstakers adresse. Dersom arbeidstaker velger å ikke hente den rekommanderte sendingen, begynner eventuelle frister å løpe fra det tidspunktet arbeidstaker burde ha hentet brevet.Virkningen av formfeil ved oppsigelseDersom oppsigelsen ikke er gitt skriftlig eller ikke inneholder de opplysninger som følger av loven, gjelder ingen søksmålsfrist.Dersom du som arbeidstaker går til søksmål innen fire måneder etter at du mottok den formuriktige oppsigelsen skal oppsigelsen som hovedregel kjennes ugyldig på grunn av formfeilen alene.Retten til å kreve forhandlingerEr du ikke er enig med oppsigelsen, kan du som et første steg kreve forhandlinger med arbeidsgiver. Arbeidstaker som vil kreve forhandlinger må skriftlig underrette arbeidsgiver om dette innen to uker. Fristen for å kreve forhandlinger regnes fra oppsigelsen fant sted.Det er arbeidsgivers plikt å sørge for at forhandlingsmøte blir avholdt. Møtet skal avholdes snarest mulig og senest innen to uker etter at kravet om forhandlinger ble mottatt.Søksmålsfrister i tvister om oppsigelseDersom partene ikke kommer til enighet under forhandlingene, kan arbeidstaker saksøke arbeidsgiver med krav om å beholde stillingen og/eller kreve erstatning. Dersom arbeidstaker kun krever erstatning, er søksmålsfristen seks måneder fra oppsigelsen fant sted. Dersom det har vært avholdt forhandlinger løper seks-måneders fristen fra tidspunktet forhandlingene ble avsluttet.Dersom arbeidstaker krever å beholde stillingen er søksmålsfristen åtte uker regnet fra forhandlingenes avslutning. Åtte-ukers fristen regnes fra det tidspunkt oppsigelsen fant sted dersom forhandlinger ikke avholdt.Forhandlingene regnes som avsluttet fra det tidspunkt siste forhandlingsmøte ble avholdt. Ofte finner det sted bare ett møte og det er avslutningen av selve møtet som er avgjørende. Søksmålsfristen vil ikke forskyves ved at partene venter med å underskrive protokollen.Retten til å fortsette i stillingenDersom arbeidstaker går til søksmål for å beholde stillingen, vil arbeidstaker ha rett til å fortsette i stillingen så lenge tvisten pågår for domstolene, med mindre retten bestemmer noe annet etter krav fra arbeidsgiver.Retten til å fortsette i stillingen gjelder dersom søksmål reises innen utløpet av oppsigelsesfristen, og innen åtte uker fra forhandlingenes avslutning eller fra oppsigelsen fant sted. Det samme gjelder hvis arbeidstaker innen utløpet av oppsigelsesfristen skriftlig underretter arbeidsgiver om at søksmål vil bli reist innen åtte-ukersfristen. Artikkelen er skrevet av advokatfullmektig Mari Støle Hanssen, .  

juss
bing hodneland
Nyheter
Arbeidsliv