Så mye tjener snitt-nordmannen

Tjener du mer eller mindre enn snittet? Her er tallene du skal være obs på!

Foto: Scanpix

Gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte økte fra 42.600 kroner i september 2015 til 43.300 kroner i september 2016. Dette tilsvarte en økning på 1,6 prosent – den laveste lønnsveksten Statistisk sentralbyrå har målt på 2000-tallet.For ansatte i privat sektor var veksten i månedslønn per «heltidsekvivalent» på 1,4 prosent, fra 43.200 kroner per ansatt i 2015 til 43.800 kroner i 2016.For ansatte i offentlig forvaltning var lønnsveksten i gjennomsnitt noe høyere, med en økning på henholdsvis 1,8 prosent for ansatte i statlig forvaltning og 2,3 prosent for ansatte i kommunal- og fylkeskommunal forvaltning. Nivået på månedslønnen i 2016 var på henholdsvis 46.500 kroner i staten og 39.500 kroner i kommuner og fylkeskommuner.Oljenæringen drar ned lønnsveksten For ansatte i oljenæringen økte lønnen fra 70.100 kroner i 2015 til 71.200 kroner i 2016. Dette gav en lønnsøkning på 1,6 prosent. Nedgangen i antall ansatte i oljenæringen bidrar til å dra den samlede lønnsveksten noe ned fra 2015 til 2016.Ved å holde oljenæringen utenfor kan vi få et anslag på hvordan den påvirker lønnsveksten fra 2015 til 2016. Totalt sett dro nedgangen i antall oljemedarbeidere lønnsveksten ned med om lag 0,3 prosentpoeng, slik at den samlede veksten eksklusive denne næringen var på om lag 1,9 prosent. For privat sektor separat var påvirkningen om lag et halvt prosentpoeng, slik at lønnsveksten uten oljenæringen også her var på om lag 1,9 prosent.Du finner mer lønnsstatistikk hos SSB