Tilstandsrapporten for høyere utdanning viser at kun 28,2 prosent av professorer og dosenter er kvinner, går det frem av en pressemelding. Mellom 2007 og 2016 har andelen kvinner i faglige toppstillinger steget med 10,2 prosentpoeng som tilsvarer cirka ett prosentpoeng i årlig økning.- Det er et flertall av kvinner blant studentene i høyere utdanning, men hvor blir kvinnene av når toppstillingene skal fylles? spør Marianne Andenæs, leder av Norsk studentorganisasjon.Tilstandsrapporten viser at andelen avlagte doktorgrader i Norge har vært jevnt fordelt mellom kvinner og menn de siste årene, men kjønnsbalansen blir sterkt redusert når en ser på professorer og dosenter. Med dagens utvikling vil en ikke oppnå kjønnsbalanse i toppstillingene i akademia før 2039.NSO mener blant annet det bør sees på hva som gir merittering, sammensetning av tilsettingsutvalg og muligheten for å kombinere arbeid og familieliv. Andenæs etterlyser en aktiv likestillingspolitikk fra institusjonene, Storting og Regjeringen som svarer til årsakene på ubalanse. - Vi har ikke tid til å vente 22 år før vi har reel kjønnsbalanse på toppnivå i norsk akademia. Nå må det iverksettes konkrete planer for å få et mangfoldig og likestilt akademia, og det må jobbes aktivt for en bred rekruttering både blant studenter og ansatte. Vi er ikke tjent med at akademia er dominert av ett kjønn, avslutter Andenæs.