Høyesterett overkjørte lagmannsretten

En norsk kvinne og en dansk mann giftet seg i Tyskland, før de endte i Sveits. Hvor mye penger har hun krav på ved skilsmissen? Høyesterett slår fast at det er de norske reglene som gjelder i en ny dom.

BEHANDLET: Høyesterett behandlet skilsmissesak og kom til en annen avgjørelse enn lagmannsretten. Foto: Ruslan Galiullin | Dreamstime.com
Jus

Det kan være til dels ekstreme forskjeller på ektefellebidrag avhengig av hvilke land det dreier seg om (se faktaboks). I denne saken hevdet mannen at det var de norske reglene som gjaldt, og Høyesterett var enig.

Det er stikk i strid med lagmannsretten, som holdt på de tyske.

– Godt fornøyd

Advokat Svein Steinfeld Jervell i Dalan Advokatfirma vant saken for mannen, der dansken og eks-konen hadde en formue på rundt 60–70 millioner kroner til sammen.

VANT SAKEN: Advokat Svein Steinfeld Jervell mener dommen kommer med noen interessante avklaringer. Foto: Dalan Advokatfirma

– Å anlegge en slik sak i Norge i 2017,  innebar dels å gå opp juridisk upløyd mark. Vi er fornøyde med at saken har fått et utfall i samsvar med det vi har hevdet hele veien, sier advokaten. 

Han tror det nå er satt et endelig punktum i saken. 


– Viktig

 Etter norsk rett er det ikke aktuelt med ektefellebidrag i skilsmissesaker, der såpass høye formuesverdier deles likt mellom ektefellene.

Dommen bidrar med noen viktige avklaringer, mener Jervell: 

– Internasjonale saker om ektefellebidrag kan som regel anlegges i Norge og avgjøres etter norske bidragsregler, dersom den som gjør krav på bidrag bor her. Den som påstås å være pliktig å betale bidrag kan også anlegge bidragssak i Norge, selv om den påstått bidragspliktige selv ikke bor her.

En ikke ubetydelig del av våre klienter har tilknytning til andre land enn Norge, også i familie-, arv- og barnefordelingssaker
Svein Steinfeld Jervell, Dalan Advokatfirma

Dommen har betydning for andre saker, mener Jervell.

– En ikke ubetydelig del av våre klienter har tilknytning til andre land enn Norge, også i familie-, arv- og barnefordelingssaker. Det skyldes at saker med internasjonale dimensjoner er et viktig marked for vårt firma. 

Han utdyper:

– Dessuten blir jussen, som i sin kjerne skal regulere rettsforhold knyttet til eiendeler eller mellom personer, til stadighet mer internasjonal. Eiendeler befinner seg nå ofte i ulike land og personene kan ha tilknytning til forskjellige land.

Det er viktig å huske på at et søksmål kan anlegges på ulikt vis, mener Jervell. 

– Man må tenke nøye igjennom hva søksmålet går ut på, og hva det kreves dom for, også fordi dette kan være av betydning for spørsmålet om søksmålet kan anlegges i Norge og om norske rettsregler kommer til anvendelse. Dette gjelder ikke bare internasjonale spørsmål innenfor familieretten, men også innenfor andre rettsområder som arbeidsrett og forretningsjus, som jeg også jevnlig arbeider med.

Store sprik i reglene

  • I Frankrike forventes det at den minst formuende forsørger seg selv med nesten umiddelbar virkning.
  • I England og enkelte stater i USA forventes det at den rike (som oftest menn) skal forsørge sin fraskilte halvdel nærmest på livstid.
  • Mens ektefellebidrag i Norge er en smal unntaksregel, er det i Storbritannia og USA nærmest hovedregelen. Bidragene er ofte høye, og man kan bli forpliktet til å betale selv etter at ektefellen gifter seg på nytt.
  • Enkelte lovgivninger ser kun på det du har bygget opp mens ekteskapet varte.
  • I andre land deles alt likt.
  • I Østerrike kobles penger og skyld i skilsmissesaker, der utroskap er involvert.
Kilde: Economist

Kvinnen tapte

Advokat Ramborg Elvebakk i Advokatfirmaet Hjort hadde saken for kvinnen, som tapte. 

–  Er det mange andre tilsvarende saker?

– Det er en god del saker der partene har inngått ekteskap i ett land, og bosatt seg i et annet senere. Men ofte er partene enige om lovvalget, hvis de for eksempel har bodd i Norge i mange år, velger de gjerne norsk rett, sier Elvebakk.

EKSPERT PÅ SKILSMISSER: Advokat Ramborg Elvebakk mener at det er et stort behov for informasjon om lovvalg. Foto: Heiko Junge/NTB Scanpix
Valg av lov kan ha svært stor betydning for hvordan det økonomiske oppgjøret etter et ekteskap blir
Ramborg Elvebakk, Advokatfirmaet Hjort

Veldig mange er heller ikke klar over at det kan være spørsmål om å bruke et annet lands rett.

– Reglene om lovvalg er det ikke mye snakk om i offentligheten, fokuset er i stedet på delingsreglene. Min vurdering er at det er et stort informasjonsbehov, for valg av lov kan ha svært stor betydning for hvordan det økonomiske oppgjøret etter et ekteskap blir.

–  Hva er ofte de vanskelige problemene knyttet til ekteskap over landegrensene?

– Det er klart det blir problemer hvis et par har levd kort tid i et land, som for eksempel har helt avvikende lovverk fra vårt; og som så bosetter seg i Norge og tilpasser seg vår kultur og våre regler. Da kan det komme som en ubehagelig overraskelse for en av partene, hvis det økonomiske oppgjøret skal skje etter loven i et land man ikke har noen som helst forbindelse med lenger. 

Problemene oppstår gjerne hvis man har fått barn, og den ene vil flytte tilbake til sitt hjemland
Ramborg Elvebakk, Advokatfirmaet Hjort

Men Elvebakks inntrykk er at dette ikke så ofte kommer på spissen:

– Partene blir enige om lovvalget, eller de legger norsk lov til grunn som et selvsagt utgangspunkt. Problemene oppstår gjerne hvis man har fått barn, og den ene vil flytte tilbake til sitt hjemland, og ta med seg barnet dit. Ut fra min erfaring, er konflikter om barnefordeling over landegrensene mer vanlige enn konflikter om økonomisk oppgjør som skyldes uenighet om lovvalg.