– Løser forsikringsproblem som har vært der i 40 år

En dødsulykke på Kilimanjaro kan få store konsekvenser for andre forsikringssaker. – Fremover bør man tenke grundig gjennom alle sider av saken før man anlegger et erstatningssøksmål, advarer advokat.

DØDELIG: Kilimanjaro er forlokkende for mange, men på en ekspedisjon med arrangøren Hvitserk gikk det helt galt for en av deltakerne. Illustrasjonsfoto: Ulf Amundsen

Hvitserk er en av de ledende arrangørene av ekspedisjoner i Norge. Men på en tur til Kilimanjaro i desember 2016 gikk det galt: En mann døde på fotturen som følge av høydesyke.

Saken er dypt tragisk og blant annet omtalt i en større reportasje i Dagens Næringsliv, der det fremgår at han var megler i Pareto. Mannens kone, barn og mor tok ut stevning: De saksøkte Hvitserk og guiden. 

– Hvor stort er kravet?

De ønsket en dom for erstatningsansvar, men Hvitserk og guiden krevde at de etterlatte da også måtte ta stilling til et eventuelt erstatningskrav: Hvor stort ville det kravet være?

Dommen er nyskapende fordi den løser et problem som har vært der i 40 år, og som kan få betydning for et stort antall forsikringssaker
Terje Marthinsen, Kogstad Lunde & Co

Høyesterett har nå, i en kjennelse, slått fast at begge deler kan behandles i samme sak. Det vil i denne saken si at saksøkerne også må komme med en påstand om kravets størrelse.

Normalt har dette skjedd i to omganger i retten: Først fastslår man om det foreligger ansvar. Deretter ser man på hvor stort kravet er.

– Denne dommen kan få stor betydning for mange. Det er en særdeles viktig avgjørelse, sier advokat Terje Marthinsen i advokatfirmaet Kogstad Lunde & Co.

Han representerte Hvitserk og guiden.

FRISKT PUST: Advokat Terje Marthinsen i Kogstad Lunde & Co mener kjennelsen fra Høyesterett er nyskapende. Foto: Kogstad Lunde & Co

 – Nyskapende

Advokaten mener at dommen er nyskapende, fordi den løser et problem som har vært der i 40 år, og som kan få betydning for et stort antall forsikringssaker.

– Kogstad Lunde & Co og jeg arbeider spesialisert med forsikrings- og erstatningsrett. Vi representerer svært mange norske og internasjonale forsikringsselskaper.

Når det gjelder kjennelsen, sier Marthinsen det slik:

– Kjennelsen fra Høyesterett vil medføre en mer kostnadseffektiv, helhetlig og betryggende behandling av erstatningssaker. Den vil gi riktigere resultater og klarere avgjørelser. Fremover bør man tenke grundig gjennom alle sider av saken før man anlegger et erstatningssøksmål, sier han.

4:1 i Høyesterett

Det var fem dommere i saken i Høyesterett, der dommer Erik Møse var uenig med førstevoterende.


Møse skriver blant annet dette om saken: 

«langvarig praksis er å forstå slik at skadelidte kan ha rett til å begrense søksmålet på denne måten, og at skadevolder da ikke (...) kan fremtvinge en avgjørelse av erstatningsutmålingen når skadelidte har truffet sitt valg». 

Rett24 skriver at «det er noe uvanlig at rettsformannen er i enslig mindretall».

4:1: Høyesterettsdommer Erik Møse (midten) var denne gangen i mindretall. Her fra en annen sak. Foto: NTB Scanpix

De fire andre dommerne mente derimot at domstolenes adgang til å dele saken gir tilstrekkelig fleksibilitet:

Høyesterettsdommer Ragnhild Noer skriver:

«De etterlatte har pekt på at dersom skadevolder gis rett til å trekke inn erstatningsutmålingen i saken, vil det kunne tvinge fram en avgjørelse av såkalte premature krav.  (...) Jeg er enig i at dette nok kan være en ulempe i noen situasjoner. Men som utgangspunkt må dette håndteres slik man vanligvis gjør ved avgjørelsen av usikre krav, hvor retten for eksempel oppnevner en sakkyndig til å vurdere hva som er sannsynlig tap».

– Økt ressursbruk

De etterlattes prosessfullmektig, Christian Lundin i advokatfirmaet Ness Lundin, mener avgjørelsen vil føre til økt ressursbruk i domstolene, skriver Rett24, og «økte kostnader for de som er involvert i saken».

De opplever at det tar fokuset bort fra det saken først og fremst gjelder
Christian Lundin, Ness Lundin

– De etterlatte var først og fremst opptatt av å få avklart om det foreligger et erstatningsansvar, og så hadde de tro på at det ville la seg gjøre å bli enige, sier Lundin.

Han utdyper i en litt krassere tone:

– De etterlatte er opptatt av å formidle at Hvitserk driver med en betydelig vidløftiggjøring av saken når selskapet saksøker de etterlatte med krav på utmåling av erstatningen. De opplever at det tar fokuset bort fra det saken først og fremst gjelder, det vil si om det foreligger et erstatningsansvar for Hvitserk.