Hevder at pengene kommer fra prostitusjon, ikke rengjøring

– Pengene er ikke fra rengjøring, men fra prostitusjon, sier skattyter som nekter å betale skatt og avgift. Skatteklagenemnda er enig, men avgjørelsen møter motbør.

OMSTRIDT: Er pengene fra prostitusjon skattefrie? Foto: NTB Scanpix

Det er en skattesak litt utenom det vanlige som er rullet opp i Norge nå.

For da myndighetene skulle kontrollere rengjøringsvirksomheten til en skattyter, fant de nærmere 660.000 kroner på ulike konti. De regnet med at det var inntekter fra rengjøring, og krevde skatt og avgift av omsetningen.

Men skattyter klaget og hevdet at pengene ikke stammet fra rengjøring, men derimot fra prostitusjon, og at inntekten derfor ikke skulle skattlegges.

Nå har skatteklagenemnda kommet til samme resultat som skattyter.

 – Nei, nei!

Seniorskattejurist Jim Krüger Olsen i Innsats juridisk stab hos Skatteetaten er derimot lite fornøyd med konklusjonen til nemnda. Det legger han ikke skjul på i en artikkel i fagtidsskriftet Revisjon og regnskap.

Også de prostituerte nyter godt av en rekke slike goder, og må da bidra etter økonomisk evne på linje med andre
Dom, Oslo tingrett

Ifølge Olsen har det de senere år vært flere tilfeller, både i retten og forvaltningen, der inntekter fra prostitusjon er skattepliktige.

Olsen viser blant annet til en dom fra Oslo tingrett, der det heter:

«Skattereglenes formål er ikke å forhindre uønsket virksomhet, men å gi det offentlige inntekter til finansiering av fellesskapets goder. Også de prostituerte nyter godt av en rekke slike goder, og må da bidra etter økonomisk evne på linje med andre. Den omstendighet at mange prostituerte er i en svært vanskelig livssituasjon, er det andre myndigheters oppgave å ta seg av».

Læreboken

Frederik Zimmer har i sine lærebøker om skatt blant annet skrevet: «Det er ikke noen grunn til å unnta inntekt ervervet ved prostitusjon fra skatteplikt».

JA TIL SKATT: Skatteekspert Frederik Zimmer har skrevet bøker om skatterett. Der så han ikke noen grunn til å unnta prostitusjon fra skatt. Foto: Iván Kverme

Det blir vist til at det er normalt i andre land at inntekter fra ulovlig og umoralsk aktivitet er skattepliktig.

Både lovens ordlyd, rettspraksis og teorien gir klare føringer om at inntekter fra prostitusjon er skattepliktige, hevder Olsen.

Likevel har «nemnda forankret sin avgjørelse i en påstand om at det foreligger en lang og relativt fast praksis for at reglene ikke håndheves».

– Lite ønskelig

Finansdepartementet har også uttalt seg om prostitusjon:

«Selv om prostitusjon er en samfunnsmessig lite ønskelig måte å tjene penger på, gir ikke det noen grunn til en positiv fritaksregel i skatteloven».

I en annen skattesak, «Tina-saken», fikk en prostituert 110.000 i restskatt.

Ifølge Olsen er det ikke helt uvanlig at skattytere som har inntekter som ikke er beskattet, spekulerer i å unngå beskatning ved å si at det er fra prostitusjon, uansett om det er tilfellet eller ikke.

Uansett har skatteklagenemnda, slik han oppsummerer det, «tolket reglene innskrenkende, slik at inntekter fra prostitusjon ikke er skattepliktig. De legger til grunn at reglene ikke håndheves, og at en endring av denne praksisen er en oppgave for lovgiverne».

I Norge er egen prostitusjon fortsatt lovlig, i motsetning til hallikvirksomhet – der «inndragning og straff vil kunne eliminere skattbarheten».

LIGGER FORAN: I Danmark har myndighetene utgitt en brosjyre om skatt, moms og regnskapsføring for prostituerte. Dreamstime

Olsen mener at det fra sentralt hold entydig har fremgått at inntekter fra prostitusjon er skattepliktige.

Selv om det har vært begrenset med kontroller, betyr ikke det at det er gitt skatte- og avgiftsamnesti, understreker Olsen.

Skatt i andre land

Skattejuristen forteller i Revisjon og regnskap at prostitusjon er skatte- og avgiftspliktig i Sverige, Danmark, Storbritannia, Tyskland og Sveits. Sverige har forbud mot kjøp, som Norge.

I Danmark har myndighetene utgitt en brosjyre om skatt, moms og regnskapsføring hos prostituerte.