Entreprise og coronaviruset

En rekke virksomheter berøres i disse dager av coronaviruset, og frykt for dette. 

FORCE MAJEUR: Karl Johans gate var nesten folketom i Oslo fredag, dagen etter Oslo kommune og regjeringen kom med strenge tiltak for å begrense coronasmitten. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

Artikkel av: Advokat/partner Arne Sørsdahl og advokat Eirik Gåskjønli, Bing Hodneland advokatselskap DA.

I en verden med lange forsyningskjeder og sammensatte ytelser, kan konsekvensene av coronaviruset, og tiltakene for å hindre spredning, bli omfattende. 

I entrepriseavtaler behandles fremdriftshindringer som skyldes viruset hovedsakelig på samme måte som andre forstyrrelser på fremdriften. 

For kontraktsforhold som reguleres av Norsk Standard (NS) er det viktig å varsle i tide.

Force majeure?

For eksisterende kontrakter er det mest naturlig å vurdere om det foreligger såkalt force majeure.

Ved force majeure vil entreprenører få rett til fristforlengelse (unngå dagmulkt). Imidlertid vil entreprenøren i utgangspunktet ikke ha krav på dekning av økte kostnader.

Advokat/partner Arne Sørsdahl og advokat Eirik Gåskjønli, Bing Hodneland advokatselskap DA, skriver her om kontrakter og corona. Foto: Selskapet

Det foreligger force majeure dersom fremdriften hindres av forhold som ligger utenfor partens kontroll. En slik fremdriftshindring er imidlertid ikke tilstrekkelig i seg selv. Hindringen må også skyldes et forhold parten ikke burde tatt i betrakting ved inngåelse av kontrakten, videre må man ikke med rimelighet kunne unngå eller overvinne følgene av hindringen.

Dersom det er tvilsomt om følgene kan overvinnes, bør entreprenøren gjøre et forsøk på å overvinne hindringen. Eksempelvis kan alternative leverandører kontaktes dersom man ikke allerede har inngått kontrakt. Det bør dokumenteres skriftlig at man har forsøkt å overvinne hindringen.

Nøytralt varsel om fristforlengelse, altså uten spesifikasjon av antallet dager som kreves, bør sendes straks man er kjent med hindringen av fremdriften. Spesifisert varsel må sendes så snart det er grunnlag for å beregne kravet.

Oppskriften blir da slik:

Send nøytralt varsel hvor det informeres om at det vil bli krevd fristforlengelse grunnet force majeure. Varselet bør inneholde en kort beskrivelse av hvilke konkrete forhold som hindrer fremdriften.

Undersøk om hindringen kan overvinnes. Dokumenter slike forsøk.

Send spesifisert varsel så snart det er grunnlag for å beregne omfanget på fristforlengelsen.

Det er verdt å merke seg at man har krav på fristforlengelse også hvis man hindres av leverandører eller underentreprenører som er i en force majeure situasjon.

Nye kontrakter – nødvendig med forbehold

Ved kontrakter som enda ikke er inngått blir situasjonen annerledes.

I slike tilfeller kan det hevdes at man burde tatt coronaviruset, og tiltak som følge av dette, i betrakting ved inngåelse av kontrakten. Slik mediebildet er nå vil det være vanskelig å hevde man var ukjent med coronaviruset.

Den praktiske løsningen for nye kontrakter er at det tas forbehold ved inngåelsen av kontrakten. Videre må man sørge for at forbeholdet «går foran» eventuelle andre motstridende kontraktsbestemmelser. Det er derfor vanligvis klokt å gjenta viktige forbehold i eventuelt avklaringsmøte eller selve kontraktsformularet.

Et forbehold kan omfatte både fristforlengelse og dekning av økte kostnader.

Jokeren – pålegg fra myndighetene

Dersom hindringen skyldes et pålegg fra myndighetene, eller i ytterste konsekvens at det gjøres endringer i relevante lover og forskrifter, vil entreprenøren kunne argumenter for at det foreligger en endring. Ved endringer vil man også kunne kreve justering av vederlaget. Den nøyaktige grensedragningen må her avgjøres konkret.

Øvrig

Rådene ovenfor er basert på NS kontraktene. Den nøyaktige reguleringen av force majeure vil kunne avvike fra dette om det er inngått kontrakt på annet grunnlag.

Artikkelen er skrevet av advokat/partner Arne Sørsdahl og advokat Eirik Gåskjønli, Bing Hodneland advokatselskap DA.