Saksøker Statsbygg for over 100 millioner

Statsbygg skjulte negative opplysninger om kvalifikasjonene til en sentral prosjektleder i en anbudsprosess verdt 600 millioner kroner. Nå må de offentliggjøre hva de visste.

PRESTISJEBYGG: Bygget på Blindern i Oslo blir Norges største universitetsbygg, og skal være et nav for livsvitenskapsforskning her i landet. Illustrasjon: Statsbygg
Jus

I forbindelse med bygging av det nye Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo, har det dukket opp en uvanlig tvist knyttet til to anbudskontrakter som Statsbygg har tildelt OneCo.

Konkurrenten Bravida mener kontraktene, som har en ramme på 600 millioner kroner, skulle vært tildelt dem og ikke OneCo.

Bravida anklager Statsbygg for vesentlige brudd på regelverket om offentlige anskaffelser, og krever over 100 millioner kroner i erstatning. Beløpet er et økonomisk tap Bravida mener de er påført siden de ikke fikk kontrakten på grunn av feil gjort av Statsbygg i anbudsprosessen.

Livsvitenskapsbygget

  • Skal huse 1.000 ansatte og 1.600 studenter ved Universitetet i Oslo.
  • Byggearbeidet startet i mars 2019 og vil være ferdig i fjerde kvartal 2024.
  • Det investeres 5,8 milliarder kroner i bygg og utstyr.
  • Byggets areal er på 67.000 kvadratmeter på en 32.000 kvadratmeter stor tomt.
Kilde: Statsbygg

Kravet er rettet mot Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som Statsbygg er underlagt.

Føler seg forbigått

I januar i fjor offentliggjorde Statsbygg at to anbud ble tildelt OneCo. Selskapet skal levere elkraft, IKT og svakstrøm til byggeprosjektet på 67.000 kvadratmeter i Oslo. I fagkretser blir prosjektet og anbudene omtalt som blant de største som noen gang er inngått.

Bravida ble nummer to i anbudskonkurransen, hvor pris ikke var det som ble sterkest vektlagt ved tildeling av kontraktene.

Det ble derimot oppdragsforståelsen og ikke minst kvalifikasjoner og erfaring hos nøkkelpersoner i prosjektet. Dette siste punktet av tre ble vektlagt 40 prosent av Statsbygg.

Analyserte nøkkelpersonell

For å skille aktørene fra hverandre, måtte de som deltok i anbudskonkurransen sende inn navn på hvem de skulle bruke som prosjektleder. CV til vedkommende måtte legges med, og man måtte oppgi tre relevante prosjekter som referanse som vedkommende hadde ledet seneste ti årene.

Det ble også opplyst at man ville intervjue de oppgitte referansepersonene og ikke minst den oppgitte prosjektlederen.

Da Statsbygg offentliggjorde vinneren av kontraktene for Livsvitenskapsbygget, kom det for dagen at OneCo hadde fått 10 av 10 mulige poeng under kriteriet «Kvalifikasjoner hos nøkkelpersonell».

Prosjektlederen OneCo hadde utpekt i konkurransen, ble vurdert som den beste prosjektlederen av Statsbygg.

Det stusset Bravida over.

Fikk ikke se dokumentasjon

Selskapet ba derfor Statsbygg om innsyn i anbudsprosessen og en rekke dokumenter, slik som eposter, brev, notater og referater fra intervjuer.

De fikk en del, men mye var sladdet og dermed verdiløst for Bravida. Statsbygg viser til taushetsplikt, noe også Kommunal- og moderniseringsdepartementet har støttet dem i.

Men noen offentliggjorte dokumenter viser at Bravida kan ha hatt god grunn til å stille spørsmål rundt anbudsprosessen til Statsbygg og toppscoren til nøkkelpersonell hos konkurrenten OneCo.

Skjulte negative opplysninger

Den omtalte prosjektlederens oppgitte referansepersoner var nemlig kritiske til ham. I et dokument utarbeidet av Statsbygg, heter det:

«Intervjuene av oppgitte referansepersoner bekreftet de foruroligende opplysningene om samarbeidsevnen til OneCos prosjektleder».

Videre står det i dokumentet:

«Prosjektlederen har en rolleforståelse og væremåte som vanskelig lar seg forene med samspillsmodellens forutsetninger om åpenhet, tillit og felles målforståelse».

BYGGESTART: Statsminister Erna Solberg ante neppe at byggeprosjektet skulle ende i retten da hun tok det første gravetaket for Livsvitenskapsbygget i februar 2019. Foto: NTB Scanpix

Må samarbeide godt

Kontraktene som ble tildelt OneCo, omtales som en samspillsentreprise. Når slike avtaler fungerer godt, vil det ifølge Statsbyggs anbudsdokument «i sin tur lede til en mer effektiv og forutsigbar gjennomføring og redusere risiko for totalentreprenøren og byggherren».

Siden Bravida har saksøkt staten for brudd på lovverket om offentlig anskaffelser, krever selskapet å få se hva referansepersonene som Statsbygg intervjuet svarte om egenskapene til den aktuelle prosjektlederen hos OneCo.

Men både Statsbygg og departementet nekter Bravida innsyn.

Statsbygg pålegges åpenhet

Derfor gikk selskapet nylig rettens vei for å få avsladdet dokumentene. Og de fikk medhold av Oslo tingrett, som nå har pålagt Statbygg å vise hva som står bak sladdene.

FÅR INNSYN: Partner Rolf W. Markussen i advokatfirmaet Grette bisto Bravida da Oslo tingrett påla Statsbygg å vise hemmeligholdte dokumenter fra anbudsprosessen. Foto: Grette

Retten har kommet til at hensynet til taushetsplikten må vike for hensynet til sakens opplysning.

Opplysningene som Statsbygg skjuler, kan være av stor betydning for sakens utfall hva gjelder ansvarsgrunnlag, mener retten.

«Det vil være uheldig hvis en kommer i en situasjon hvor en anbudskonkurranse kan bli avgjort på et grunnlag som ikke er reelt etterprøvbart av en domstol», skriver tingrettsdommer Finn Eilertsen.

Skiftet ut prosjektleder

Bravida har spurt Statsbygg hva de foretok seg da de svært negative opplysningene om OneCos prosjektleder kom for dagen.

Bravida påstår at Statsbygg på et tidspunkt i anbudsprosessen ba OneCo finne en annen prosjektleder. Statsbygg vil ikke svare på disse påstandene.

Men det er et faktum at vedkommende OneCo selv oppførte som nøkkelperson i anbudet, aldri endte opp som leder av prosjektet verdt 600 millioner kroner.

Alle parter er tause

Finansavisen har stilt Kommunal- og moderniseringsdepartementet flere spørsmål om søksmålet og Bravidas påstander, men departementets PR-avdeling opplyser at den ikke har noen kommentar til saken.

Departementet kan anke Oslo tingretts avgjørelse om at Statsbygg må offentliggjøre de hemmeligholdte dokumentene, men ankefristen har ikke utløpt ennå.

Heller ikke Bravidas advokat, Rolf W. Markussen i advokatfirmaet Grette, ønsker å kommentere saken.

Den skal behandles i Oslo tingrett mellom 2. og 5. juni i år.