Enormt press på domstolene

Advokatfirmaet Kluge kreves for 135 millioner av en klient etter et feilslått helikopterkjøp. Men nå kan saken bli utsatt et helt år. Den er ikke alene. Det er en gigantkø av saker som står på vent på grunn av corona.

FANGET AV EN KLAUSUL: Bankene hadde ikke regnet med å bli sittende med Super Puma-helikoptere. Illustrasjonsfoto: Finansavisen
Jus

Borgarting lagmannsrett bekrefter at rettssaken med advokatfirmaet Kluge er utsatt, og at det ikke er funnet noen ny dato ennå.

I verste fall kan det bli en forsinkelse på ett år anslår noen av de som kjenner systemet.

Det var satt av fem dager i mai i år, i saken der Kluge først ble frifunnet for krav på 135 millioner kroner i tingretten. 

Nå skulle saken prøves på nytt i lagmannsretten. Selv om saken er utsatt, kjenner ikke Finansavisen til at partene har forsøkt å forhandle seg frem til en løsning, utenfor retten. I hvert fall ikke foreløpig.

2021

Det er liten tvil om at det blir forsinkelser i mange saker nå.

De blir i utgangspunktet berammet så raskt som mulig etter årsskiftet 2020-2021
Mari Fjærtoft Trondsen, direktør Borgarting lagmannsrett

– Sivile saker som er blitt utsatt i perioden etter 12. mars, og som ikke tilhører en sakstype som har prioritet, blir i utgangspunktet berammet så raskt som mulig etter årsskiftet 2020-2021. Hvor tidlig i 2021 det er mulig å få saken opp, vil blant annet avhenge av ankeforhandlingens lengde og antallet aktører, sier direktør Mari Fjærtoft Trondsen i Borgarting lagmannsrett.

Hun forteller at pandemien dessverre har ført til utsettelse av mange ankeforhandlinger, både når det gjelder straffesaker og sivile saker. 

– Lagmannsretten har lagt svært stor vekt på å overholde myndighetenes anbefalinger om smittevern. Fortsatt er antallet ankeforhandlinger som lar seg gjennomføre, begrenset.

Hun forteller at lagmannsretten aktivt forsøker å avhjelpe ved økt bruk av digitale ankeforhandlinger, og ved overføring av flere saker til skriftlig behandling.

– Hvor store forsinkelsene blir, avhenger først og fremst av sakens art og omfang. De sakene som loven pålegger oss å prioritere, for eksempel straffesaker der tiltalte sitter i varetekt og saker om barnevern, går selvsagt foran andre saker. 

KAN BLI TRANGT: Mange saker skal inn disse dørene. Flere av dem blir utsatt til neste år. Foto: Eivind Yggeseth

Tre saker

Hvis man ser på sakene som gjelder Kluge, er det til sammen tre erstatningssaker som har vært rettet mot advokatene. 

Til nå er det kun én rettskraftig dom på 75 millioner kroner. Den gjelder SpareBank 1 SR-Bank der advokatene ble stilt til ansvar og må betale erstatningen.

Hvis man derimot ser på saken som nå skulle kommet opp for retten, så gjelder den SpareBank 1 Nord-Norge. Her ble Kluge frifunnet for kravet på cirka 135 millioner kroner i Oslo tingrett.

Så gjenstår det å se hva lagmannsretten mener.

Denne saken dreier seg om et Super Puma-helikopter som banken ikke klarte å bli kvitt. Det skyldtes kontrakten med forsikringsselskapet. En spesiell klausul her, som gjaldt insolvens, innebar at banken ble sittende med helikopteret som de hadde leaset for en kunde.

Oslo tingrett slo fast at advokatene hadde opptrådt uaktsomt, men ble likevel frifunnet fordi «banken uansett hadde kommet til å medvirke til avtalen».

 Reduserte beløpet

I den andre saken, er det den rettskraftige dommen på 75 millioner. Her var det snakk om to Super Puma-helikoptere. Retten kom frem til at advokatene hadde opptrådt uaktsomt, men at skadelidte, det vil si banken, hadde medvirket, slik at erstatningen ble redusert til 75 millioner kroner.

Samtidig var bankens tap på nærmere 180 millioner kroner.

Kluge anket til Høyesterett, men anken ble avvist der. Dermed er dommen rettskraftig.

MÅ UNNGÅ KAOS: Direktør Mari Fjærtoft Trondsen i Borgarting lagmannsrett må finne en orden i køen av saker. Foto: NTB Scanpix

Eiendom

Kluge har også vært involvert i en tredje rettssak  Det gjaldt Det Stavangerske Investeringsselskap, og saken var oppe i Oslo tingrett.  Her ble Kluge anklaget for å ha opptrådt uaktsomt i en eiendomstransaksjon og selskapet krevde nærmere 1,7 millioner kroner av advokatfirmaet.

– Her ble Kluge frifunnet. Saken skal opp på nytt i september, sier ledende partner Bjørnar Alterskjær.

rettssak
oslo tingrett
borgarting lagmannsrett
helikopter
krav
erstatning
kluge