Slipper skatt på sex

Skal man betale skatt av prostitusjon? – Nei, mener kvinnen som hadde 660.000 kroner i inntekt. Klagenemnda var enig, og nå blir det trolig ingen rettssak.

SALG AV SEX: Skatteetaten mente at en prostituert kvinne skulle betale skatt og avgifter, men da ble det bråk. Foto: NTB SCANPIX
Jus

Finansavisen har i flere oppslag omtalt en litt spesiell skattesak. 

Den kvinnelige skattyteren nekter å betale skatt og avgift av rundt 660.000 kroner, fordi det angivelig dreier seg om salg av seksuelle tjenester.

Det er med andre ord ikke snakk om rengjøring, slik skatteetaten først antok.

Støttet kvinne

Saken gikk til Skatteklagenemnda, som var enig med kvinnen.

Nå kan det se ut til at denne avgjørelsen blir stående, og at det ikke blir noen rettssak:

– Vi har ikke hørt noe om at myndighetene går videre med saken, sier René Ibsen i advokatfirmaet Andenæs Aaløkken Veum. 

Han har skattesaken for kvinnen.

Ibsen viser til at det er en seks måneders frist i slike saker.

Klagesaker (nivåer)

  • Skatteetaten er første nivå for klager i skattesaker
  • Neste nivå er Skatteklagenemnda
  • Deretter er det de ordinære domstolene

Skrev artikkel

Skatteklagenemnda var enig med kvinnen. 

Det var derimot ikke seniorskattejurist Jim Krüger Olsen i Skatteetaten.

Dette la han heller ikke skjul på i en artikkel i tidsskriftet Regnskap og revisjon, som Finansavisen har omtalt.

Etter avgjørelsen i klagenemnda kan det fremstå som mer «lønnsomt» å drive med prostitusjon, fordi den er skatte- og avgiftsfri, enn for eksempel rengjøring.

Saker i Skatteklagenemnda (2019)

  • Nenmda har behandlet totalt 1.058 saker.
  • I 114 saker (11%) fikk skattyter fullt medhold.
  • I 196 saker (19%) er det gitt delvis medhold.
  • I 712 saker (67%) er vedtaket fra skattekontoret fastholdt.
  • De siste 36 sakene (3 %) gjaldt opphevings-, avvisnings- eller saksomkostmadssaker.

Foreløpige tall fra Skatteetatens årsrapport for 2019

Ibsen har forklart reglene slik:

– Inntekter fra prostitusjon vil i utgangspunktet være skatte- og avgiftspliktige etter skatte- og merverdiavgiftsloven, hvis man foretar en konkret tolkning av ordlyden i disse to lovbestemmelsene.

Fritak i praksis

Vedtaket fra klagenemnda, som var enig med kvinnen, bygger derfor ikke på teori, men praksis. 

Det har vært en langvarig praksis hvor skatte- og avgiftsplikt på inntekt fra prostitusjon ikke er blitt håndhevet.

– Dette er bekreftet gjentatte ganger både i uttalelser fra Skatteetaten og Finansdepartementet. Dermed er det blitt en praksis, som har gått over mange år. Skal denne praksisen endres, mener Skatteklagenemnda at det er en oppgave for lovgiverne, sier Ibsen.

Advokaten mener at det vil være svært urimelig for hans klient om hun må betale skatt og merverdiavgift når dette ikke har vært håndhevet overfor andre prostituerte.

– SEKS MÅNEDERS FRIST: Advokat René Ibsen i advokatfirmaet Andenæs Aaløkken Veum har saken for den kvinnelige prostituerte. Foto: Privat

Ønskelig med skatt?

Ibsen ser også andre grunner til at det kan virke urimelig at prostituerte skal betale skatt.

– Utover den rent rettslige begrunnelsen, kan man stille spørsmål om det er ønskelig at staten skal ha inntekter fra prostitusjon. De tidligere uttalelsene fra Skatteetaten og Finansdepartementet tyder på at de har tenkt den samme tanken.

Her har skattyter en plikt til å komme med opplysninger og dokumentasjon
René Ibsen, advokatfirmaet Andenæs Aaløkken Veum

Ibsen har lagt vekt på at politikerne og lovgiverne må finne ut hva de ønsker.

– Hvis våre politikere ønsker at inntekter fra prostitusjon skal være skatte- og avgiftspliktige, er det ikke noe i veien for at dette blir bestemt. Vi får da se om våre lovgivere ønsker dette. Det kunne ha vært interessant å få deres synspunkter.

Ulovlig kjøp

Kjøp av sex er ulovlig i Norge. Det samme er hallikvirksomhet. Men salg av sex er tillatt.

Da er spørsmålet hvordan myndighetene skal kontrollere hvilke inntekter som kommer fra prostitusjon, og hvilke som ikke gjør det.

– Skatteetatens må foreta en konkret vurdering av hvor inntektene kommer fra, sier Ibsen.

– Her har skatteyter en plikt til å komme med opplysninger og dokumentasjon. I den aktuelle saken var dette helt avklart.

Fikk restskatt

Dette er ikke den eneste saken mellom Skatteetaten og prostituerte. I den såkalte Tina-saken fikk en prostituert restskatt på 110.000 kroner.

Fra Skattedirektoratet får Finansavisen opplyst at de ikke kan si noe om denne siste konkrete saken som har versert.

Tidligere har de skissert gangen i slike saker (se faktaboks).

Seks saker

Siden Skatteklagenemnda ble opprettet i 2016, har Finansdepartementet tatt ut søksmål mot nemnda i seks saker.

Det har seksjonssjef Kari Alice Frøndsdal opplyst til Finansavisen.