Ny rettsmaraton om kostnadssprekk

Om en drøy måned starter omkampen mellom Westcon og Prosafe i Gulating lagmannsrett i Bergen. Striden står om en halv milliard kroner.

STRIDENS KJERNE: Støttefartøyet «Safe Caledonia» gjennomgikk en omfattende og kostbar konverteringsjobb på Westcon. Fortsatt står partene langt fra hverandre i synet på hvem som må bære ansvaret for de betydelige overskridelsene. Nå skal lagmannsretten avgjøre saken, etter at Stavanger tingrett i 2018 avsa dom i Prosafes favør. Foto: Prosafe
Jus

Hvis lagmannsretten opprettholder tingrettens dom, kan over halvparten av egenkapitalen i Westcon ryke.

Våren 2018 falt dommen i striden mellom Westcon-verftet i Ølen og boligriggselskapet Prosafe. Stavanger tingrett dømte Westcon til å betale tilbake 412 millioner kroner til Prosafe, i tillegg til renter og 10,6 millioner kroner i saksomkostninger.

Verftsgruppen besluttet å anke, og Gulating lagmannsrett i Bergen har avsatt 11 uker til ankebehandlingen. Saken starter 31. august og skal pågå frem til 19. november. Dommen ventes i første kvartal neste år.

For Westcon er saken svært viktig. Medregnet renter og saksomkostninger lyder kravet fra Prosafe på 484,5 millioner kroner. Det utgjør 57 prosent av den bokførte egenkapitalen, som ved seneste årsskifte var på vel 850 millioner kroner.

– Vi og våre juridiske rådgivere mener at dommen i tingretten er feil. Vi ser frem til å få saken behandlet i lagmannsretten, sier Westcon Groups daglige leder og finansdirektør, Helge Jørgensen.

– Det vil bli grundig belyst at Westcon Yards er berettiget til et fullt og helt oppgjør, sier verftets adm. direktør Øystein Matre.

GLIPP I ÅRSBERETNINGEN: – Her har det dessverre skjedd en glipp, «ikke» skal strykes i årsberetningen, sier Westcon Groups daglige leder og finansdirektør Helge Jørgensen om omtalen av avsetningene i forbindelse med tvisten med Prosafe. Foto: Westcon Group

– Vesentlig

Av Westcons årsberetning fremgår det at «endelig utfall i saken vil i vesentlig grad kunne påvirke selskapets og konsernets drift og utvikling».

Samtidig gis det sprikende informasjon om den regnskapsmessige behandlingen av innholdet i dommen fra Stavanger tingrett.

I årsberetningen skriver styret at det ikke er foretatt regnskapsmessige avsetninger for utbetalinger fra selskapet som følge av tvisten. Det vises til at dette har støtte i vurderinger innhentet fra datterselskapet Westcon Yards' juridiske rådgivere om sannsynlig utfall i ankebehandlingen.

I notene til fjorårsregnskapet vises det også til vurderinger fra selskapets juridiske rådgivere, men der konkluderes det med at det i årsregnskapet for 2019 er foretatt regnskapsmessige avsetninger «i samsvar med forsiktighetsprinsippet» som følge av tvisten med Prosafe Rigs.

Det fremgår ikke av regnskapet som er levert til Brønnøysund-registrene hvor mye som eventuelt skal være avsatt. I revisjonsberetningen fra Deloitte heter det at tvisten med Prosafe ikke har noen betydning for deres konklusjon.

– Her har det dessverre skjedd en glipp, «ikke» skal strykes i årsberetningen. Det er ikke gjort en avsetning for beløpet i sin helhet, men noten stemmer, sier Jørgensen.

Han sier at konsernet har tatt høyde for en realistisk avsetning etter selskapets – Westcon Yards – og juridisk rådgivers oppfatning, som er i samsvar med forsiktighetsprinsippet, men vil ikke oppgi hvilket beløp som er avsatt.

STOR ARBEIDSGIVER: Westcon, som har hovedkontor i Ølensvåg, har i mange år vært en av de største arbeidsgiverne på Haugalandet. Konsernet sysselsatte 864 personer i 2019. På bildet Westcon Yard. Foto: Svein Egil Økland

Tror på annet utfall

«Etter å ha studert dommen grundig, mener vi den er ettertrykkelig feil. Derfor tror vi en anke vil gi et annet utfall, og er innstilt på løpet», sa Westcon Groups daværende konsernsjef Arne Birkeland til Finansavisen i april 2018.

Stridens kjerne er ombyggingen av riggen «Safe Scandinavia».

Sommeren 2014 undertegnet Prosafe en avtale med Statoil om å leie ut boligriggen som et støttefartøy for boreoperasjoner på Oseberg-feltet. Det innebar en ombygging som selskapet ventet at ville koste i underkant av 600 millioner kroner.

Etter at Westcon hadde gjennomført en prosjektstudie til 130 millioner kroner ble partene imidlertid enige om at ombyggingen ville beløpe seg til 1,1 milliarder kroner. I tillegg kom tilleggsordrer fra Prosafe, som retten har anslått til 250 millioner kroner.

Da riggen ble levert, var regningen på hele 2,1 milliarder kroner, et beløp Prosafe motvillig betalte.

Krav og motkrav

Westcon krevde ytterligere 300 millioner kroner, men det nektet riggselskapet å punge ut med. I stedet krevde Prosafe å få nedsatt regningen med vel 600 millioner kroner, hvilket innebar tilbakebetaling av cirka 300 millioner, i tillegg til forsinkelseskompensasjon.

Dermed gikk Westcon rettens vei.

Det var imidlertid Prosafe som fikk innfridd kravene sine i Stavanger tingrett. Prosafe mente kostnadsoverskridelsene skyldtes ombyggings- og prosjekteringsfeil fra verftet, retting av verftets egne feil, timebetaling for pauser som de verftsansatte hadde hatt og andre kostnader som ikke vedrørte riggselskapet.

Westcon hevdet på sin side at det ikke krevde mer enn det skulle, og avviste at det var tatt betalt for feil verftet selv hadde gjort.

Som følge av at Prosafe fikk medhold i sine krav, landet den totale ombyggingskostnaden for «Safe Scandinavia» på 1,8 milliarder.

HAR REKONSTRUERT UTVIKLINGEN: Adm. direktør Øystein Matre sier at lagmannsretten vil få et fyldestgjørende bilde av prosjektet slik det utviklet seg. Foto: Ivan Kverme

Uforstående

Westcon-eier Øystein Matre, som også er sjef ved Westcon Yards, har tidligere stilt seg uforstående til det Prosafe hevder er årsakene til overskridelsene.

«Vi mener det er uberettiget. Vi har ikke krevd mer enn timerater og de betingelser som gjelder», sa han til Finansavisen i august 2017.

«Feil som vi har gjort, har vi rettet opp for egen kostnad», sa Matre.

– Komplekse ombygginger av gamle rigger eller fartøyer under tidspress er noe av det vanskeligste å budsjettere og derfor ble arbeidene utført som regningsarbeid. Tvisten går på om vi skal få betalt for utførte arbeider eller rederiet har grunnlag for avkortning i oppgjøret selv om det aller meste er fremlagt og kvittert ut underveis, sier Matre mandag kveld.

– I tingretten var vårt utgangspunkt og hovedfokus det kontraktuelle. Uten fagdommere tilstede trodde vi det var rett strategi i lys av at det er en formidabel oppgave å rekonstruere utviklingen i et prosjektet på 2,4 milliarder med tanke til modning, budsjetteringsgrunnlag, kompleksitet, integrasjon av gammelt mot nytt og ikke minst konsekvensene av tidspresset rederiet sto. Prosafe skulle nå et smalt kontraktsvindu.

– Vil bli grundig belyst

– Rekonstruksjonen har vi nå gjort slik at lagmannsretten denne gangen skal få et fyldestgjørende bilde av prosjektet slik det utviklet seg og årsakene til kostnadsveksten underveis, sier Matre.

– Det vil bli grundig belyst at Westcon Yards er berettiget til et fullt og helt oppgjør, sier Yards-sjefen.

I femårsperioden 20152019 har Westcon Group et akkumulert resultat på minus 6,1 millioner kroner etter skatt.

I fjor ble resultatet 14,7 millioner kroner, opp fra 1,5 millioner kroner i 2018.

Westcon Group

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter2.565,21.957,3
Driftsresultat80,35,2
Årsresultat14,71,5

Westcon Group

Westcon Group er morselskapet i Westcon-konsernet, som omsatte for 2,56 milliarder kroner i 2019.

Datterselskaper er Westcon Yards, Westcon Power & Automation, Westcon Løfteteknikk, Westcon Geo, Westcon Yards Florø, Westcon Olvondo og Westcon Invest.

Konsernets virksomhet spenner fra skipsbygging samt ombygging, reparasjon og vedlikehold av skip og rigger til drift av seismikkskip, subsea, fabrikasjon, engineering, installasjon av elektro/automasjon/ batterisystem samt inspeksjon/sertifisering og salg/utleie av løfteutstyr.

Westcon Group har forretningskontor i Vindafjord kommune som ligger nord i Rogaland.