Vant ikke frem i styreansvarssak

To investorer var sikre på at de kjøpte aksjer i et shippingselskap i Bergen. Istedet ble pengene brukt som usikrede lån til selskapet.

STORE TAP: Tørrlastskipet «Cremona» på vel 7.000 dødvekttonn ble anskaffet sommeren 2014. Kjøpesummen var 3,2 millioner euro, men driften gikk ikke rundt og bidro til konkursen i skipsinvesteringsselskapet.  Foto: ShipSpotting.com
Jus

I Bergen tingrett vant de ikke frem med krav om at styrelederen var økonomisk ansvarlig. Hans Erik Solmundes uskiftebo ble frifunnet for et erstatningskrav på 3 millioner kroner i kjennelsen som er ført i pennen av dommerfullmektig Espen Tverborgvik.

Jo-Ann Reutherdahl Mietle og Alf Robert Ofte kjøpte og betalte i 2014 henholdsvis 1 og 2 millioner kroner for det de trodde var aksjer i Solmunde & Partners Shipping Opportunity AS i 2014.

Tre år senere gikk de til søksmål mot selskapet og daværende styreleder Solmunde med krav om erstatning i form av tilbabetaling av pengene som ble satt inn med tillegg av tegningsprovisjoner på totalt 220.000 kroner og påløpte renter.

Saksøkerne mente at en emisjon som ble gjennomført i shippingselskapet først sommeren 2015 var i strid med tegningsbankettene og fullmaktene de hadde gitt og aksjelovens forutsetninger. 

Inntil da var midlene de hadde innbetalt som aksjekapital disponert som lån, uten at dette var avtalt med dem.

«RIKTIG AV MANGE GRUNNER»: Boets prosessfullmektig Bernt Jacob Pettersen. Foto: Thommessen

Vant første runde

Sulmunde døde for to år siden og saken ble for hans del stanset i medhold av tvisteloven. Høsten 2018 innleverte Solmunde & Partners Shipping Opportunity oppbudsbegjæring, men før den var behandlet gikk erstatningssaken for Bergen tingrett.

Retten ga den gang Reutherdahl Mietle og Ofte medhold og dømte selskapet til å tilbakebetale aksjonærene 3 millioner kroner pluss renter og provisjon.

Etter konkursen var det imidlertid ingenting å hente i boet, og saksøkerne bestemte seg på vårparten i fjor for å forfølge saken mot Hans Erik Solmundes bo, som var overtatt i uskifte av ektefellen Sølvi Anita Tomren Solmunde. Advokat Per Magnus Falnes i i Stiegler WKS ble engasjert som deres prosessfullmektig.

I retten argumenterte saksøktes prosessfullmektig, Thommessen-advokat Bernt Jacob Pettersen, med at  Mietle og Ofte deltok i og utøvde aksjonærrettigheter på generalforsamlinger.

Ifølge Pettersen ga de ikke på noe tidspunkt gitt uttrykk for at de var uenige i emisjonen som skjedde ved konvertering av gjeld til aksjer i selskapet sommeren 2015.

«FEIL RESULTAT»: Advokat Per Magnus Falnes i Stiegler WKS. Foto: Stiegler WKS

- Ingen sammenheng

Etter rettens syn er det klart at Solmunde & Partners Shipping Opportunity ved Hans Erik Solmunde ikke hadde avtalerettslig grunnlag for å disponere over aksjeinnskuddene før saksøkerne hadde fått utstedt aksjer.

Disponeringen av midlene ved investering og finansiering av skip i datterselskap var ikke i overensstemmelse med det som var avtalt med Ofte og Reutherdahl Mietle, fremgår det av dommen.

Retten konkluderer likevel med at det ikke er noen sammenheng mellom tapet som oppsto og Solmundes disponering av midlene. Det vises til at Reutherdahl Mietle og Ofte hadde skutt inn penger for at de skulle benyttes til skipskjøp og at tapet først oppsto ved konkursen.

Bergen tingrett mener det må legges vekt på at saksøkerne ikke protesterte eller ga uttrykk for uenighet fra tidspunkltet de fikk vite - eller burde vite - om forholdet høsten 2014 før søksmålsvarselet i 2017.  Kravet til årsakssammenheng i aksjeloven og vilkårene for erstatningsansvar er dermed ikke oppfylt.

Hans Erik Solmundes uskiftebo ved Sølvi Anita Tomren Solmunde ble derfor frifunnet og tilkjent 385.000 kroner i saksomkostninger.

Uenig i begrunnelsen

– Dommen gikk vår vei, og jeg tror den av mange grunner er riktig - først og fremst fordi ikke aksjetegnerne reagerte umiddelbart etter at de ble på det rene med at aksjene ikke var tegnet innen fristen, sier boets advokat Pettersen.

Saksøkernes prosessfullmektig er ikke enig:

– Jeg har ikke fått diskutert dommen med klienter ennå, men mener den gir et feil resultat og er uenig i begrunnelsen. Om det blir anke eller ikke er det ikke tatt stilling til, sier Falnes.

hans erik solmunde
jo-ann reutherdahl mietle
alf robert ofte
solmunde & partners
per magnus falnes
bernt jacob pettersen
thommessen
Nyheter
Shipping
Jus