Advokat for småaksjonærer: Hevder at kommunen prøvde å berike seg

– Kommunen forsøkte å berike seg på bekostning av minoritetsaksjonærene. Mitt spørsmål er om dette er bra etisk opptreden fra kommunens side, spør Sigurd Knudtzon i Hafslund-saken.

MER ETIKK, TAKK! Advokat Sigurd Knudtzon refser kommunen for det han mener er dårlig etikk. Foto: Advokatfirmaet Strandesnæs
Jus

Advokat Sigurd Knudtzon representerte flere titalls minoritetsaksjonærer i Hafslund-saken.

Han registrerer at lagmannsretten, som tingretten, i stor grad har kommet minoritetsaksjonærene i møte. 

– For lavt

Knudtzon mener likevel at innløsningsprisen skulle vært høyere: 

– De fikk 137,50 kroner i lagmannsretten, som er 10 kroner mindre enn tingretten bestemte.

– Lagmannsretten har gitt en grundig og omfattende redegjørelse og har utøvet et konkret skjønn på de forskjellige elementene i verdsettelsen – for de fire virksomhetsområder i Hafslund, sier han.

Men Knudtzon synes skjønnet likevel er trukket mer nedover enn det som er riktig. 

Norway Seafoods

– Det er klart uttrykt i den grunnleggende Norway Seafoods-dommen at dersom det er tvil om verdsettelsen, skal det komme minoritetsaksjonærene til gode. Det har lagmannsretten ikke tatt hensyn til. 

Knudtzon er også kritisk til hvordan Oslo kommune har opptrådt i denne saken.

– Hvordan kunne Oslo kommune gå ut med et tilbud på 96,75 kroner for hver aksje, det vil si 100 kroner minus 3,25 kroner i utbetalt utbytte, når de visste at deres egen rådgiver, Pareto, verdsatte aksjen til mellom 113 kroner og 145 dagen før tilbudet ble utstedt? spør advokaten.

Han hevder at kommunen må ha visst at verdien var høyere, men unnlatt å informere om det. 

– De ga hverken beskjed til tilsynsmyndigheten Oslo Børs, kommunestyret eller minoritetsaksjonærene, hevder han.

– Det ble riktignok meddelt at minoritetsaksjonærene kunne kreve en høyere pris dersom innløsningsprisen ble bragt inn for skjønnsretten. Men etter verdipapirhandelloven krever det at det må foreligge «særlige grunner» for at skjønnsretten skal ta stilling til innløsningsprisen, og hovedregelen er at minoritetsaksjonærene er bundet av tilbudsprisen dersom innløser har gått frem på en måte er foreskrevet i verdipapirhandelloven.

Han hevder at Oslo kommune og Oslo Energi Holding, helt frem til prosedyren i tingretten, gjorde gjeldende at det ikke forelå «særlige grunner» i et forsøk på å hindre at tingretten skulle ta stilling til innløsningsprisen.

– Kommunen forsøkte å berike seg på bekostning av minoritetsaksjonærene. Mitt spørsmål er om dette er akseptabel etisk opptreden fra kommunens side. Opptredenen er i hvert fall i strid med aksjeloven og verdipapirhandellovens prinsipp om likebehandling av aksjonærer.

SMÅAKSJONÆRER VANT IGJEN: Arne Tjaum (t.h.) i BAHR hadde skjønnssaken for Oslo Energi Holding mot rundt 1.500 småaksjonærer. Her fra da saken var oppe for Oslo tingrett. Foto: NTB Scanpix

Han understreker at flere av småaksjonærene er erfarne investorer. 

– De reagerer på at verdien av aksjene ble satt såpass lavt, når Norway Seafoods-dommen slo fast at tvilen skulle komme minoritetsaksjonærene til gode, konkluderer Knudtzon.

Hafslund-saken

  • Det var i april 2017 at Oslo kommune og finske Fortum ønsket å dele Hafslund mellom seg.
  • De eide rundt 90 prosent og kunne dermed tvangsinnløse de siste aksjonærene.
  • Aksjonærene fikk tilbud om 96,76 kroner for hver aksje, men ble anbefalt av styret i Hafslund å si nei. Aksjonærene ba i stedet om et rettslig skjønn.
  • Det endte med at tingretten økte prisen med mer enn 50 prosent i forhold til det de hadde fått tilbud om. Svaret ble 147,13 kroner.
  • Nylig kom avgjørelsen fra lagmannsretten. Her endte det på 137,50 kroner.

I de konkrete vurderingene av virksomhetsområdene delte lagmannsretten seg i et flertall og et mindretall. Mindretallet var på en dommer, som er professor på NHH.

De ga hverken beskjed til tilsynsmyndigheten Oslo Børs, kommunestyret eller minoritetsaksjonærene
Sigurd Knudtzon, Wahl-Larsen Advokatfirma
TENKER SEG OM: Victoria Marie Evensen (Ap) er byråd for næring og eierskap. Det er ikke avklart om Hafslund-dommen ankes. Foto: Oslo kommune

Mulig anke?

 – Kommer kommunen til å anke dommen fra lagmannsretten?

– Vi har nå fått behandlet dette spørsmålet i to rettsinstanser. Det er svært strenge krav for å kunne anke en sak inn for Høyesterett, men vi vil vurdere dette innen ankefristen utløper, sier byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen.

Knudtzon hevder at kommunen forsøkte å berike seg på bekostning av minoritetsaksjonærene. Hva er din kommentar til det?

– Denne transaksjonen var avhengig av en enighet mellom Oslo kommune og Fortum. Oslo kommune tilbød minoritetsaksjonærene samme pris som ble gitt til Fortum. Vi har hele tiden vært opptatt av at vi skulle ivareta minoritetsaksjonærenes interesser på en ryddig måte, sier Evensen.

Dette er en uttalelse som for stå for Knudtzons regning
Victoria Marie Evensen (Ap), byråd

– Oslo kommune forsøkte å komme til enighet med de tre store minoritetsaksjonærene. Prisen man diskuterte lå rett under 130 kroner, men man kom ikke til enighet. Det lå ingen fasit på hva aksjene var verdt. Nå har lagmannsretten gjennom et uavhengig skjønn fastsatt verdien, som ligger noe lavere enn tingrettens, sier hun.

– Knudtzon hevder at kommunen må ha visst at verdien var høyere, men unnlatt å informere om det. «De ga hverken beskjed til tilsynsmyndigheten Oslo Børs, kommunestyret eller minoritetsaksjonærene», hevder han. Hva er ditt syn på det?

– Dette er en uttalelse som for stå for Knudtzons regning. Bystyret har vært godt orientert om denne transaksjonen også om at prisen for aksjene ville kunne bli høyere i et rettslig skjønn.

rettssak
Sigurd Knudtzon
hafslund
aksjer
verdsettelse
jan petter sissener
Nyheter
Jus
Finans
Energi