Vil ha penger av ledelsen og hovedeier

En minoritetsaksjonær krevde inntil 6 millioner kroner etter at virksomheten i et selskap ble avviklet, og gjenoppsto i et annet. Nå skal Høyesterett se på saken.

TRANGT NÅLØYE: Arne Ringnes var en av de tre dommerne i Høyesterett som bestemte at saken skulle slippe inn. Foto: Eivind Yggeseth
Jus

Konflikten dreier seg om vernet som minoritetsaksjonærer har i aksjeloven.

Denne gangen ble det bråk om et selskap som drev med kursundervisning av privatister, og konflikten endte i retten. 

Problemet var at virksomheten ble avsluttet, for så å gjenoppstå i et annet selskap.

I tingretten vant minoritetsaksjonær Satoe Invest, og fikk tre millioner, men i lagmannsretten tapte de.

Nå skal Høyesterett se på saken.

Stor aktør

Konflikten gjelder selskapet Respa Kompetanse, som leide lokaler av Akademiet-konsernet. Det besto av flere titalls selskaper som leverte undervisningstjenester innenfor videregående skole, privatistutdanning og nettstudier.

Hovedpoenget til minoritetsaksjonær Satoe Invest, som satt med 20 prosent av aksjene, skal være at lukrativ virksomhet på en illojal måte ble overført fra det felleseide selskapet Respa Kompetanse til et annet selskap. 

De hevdet at de saksøkte, det vil si daglig leder Petter Arne Alvik og Skoledrift AS, har bidratt til dette – enten direkte eller ved å medvirke.

Men lagmannsretten fant at ingen av dem hadde opptrådt slik at det var grunn til erstatning i forbindelse med at virksomheten i Respa Kompetanse ble avviklet og startet opp på nytt i et annet selskap. 

Jussen

Erstatningskravet fra Satoe Invest ble begrunnet i lovbestemmelsen om at:

«Selskapet, aksjeeier eller andre kan kreve erstatning fra blant annet daglig leder og aksjeeier for skade som de forsettlig eller uaktsomt har forvoldt, eller som de har medvirket til». 

Mindretallsaksjonær i Respa Kompetanse, Satoe Invest, kunne dermed kreve erstatning etter bestemmelsen. Men de nådde ikke frem i lagmannsretten. Kun i tingretten.

Inn i Høyesterett

Det er høyesterettsdommerne Per Erik Bergsjø, Hilde Indreberg og Arne Ringnes som slapp saken inn i Høyesterett, der konflikten nå skal opp.

Advokat Yngve Andersen i Wigemyr & Co har saken for Satoe. 

Han viser blant annet til det han omtaler som en «illojal plan» i sluttinnlegget til Høyesterett:

Han knytter den til en mail:

«Dette faktum er viktig i saken idet det – etter Satoes oppfatning - viser den illojale planen som Akademiet-konsernet og ankemotpartene, la allerede tidlig i 2015.»

Videre heter det:

«De etterfølgende hendelser viser at planen fullt ut ble gjennomført, og at plangjennomføringen skjedde i tid etter at Satoe ble eier av aksjeposten på 20 prosent i Respa Kompetanse.»

AVVISER KRAV: Advokat Christian F. Galtung (bildet) avviser påstadene om en illojal plan. Foto: Kluge advokatfirma

Nekter å betale

Det er advokat Christian F. Galtung i Kluge som har saken for Alvik og Skoledrift AS.

Advokaten påpeker i sluttinnlegget til Høyesterett at «ingen kan bebreides for at undervisningsvirksomheten i Respa Kompetanse opphørte sommeren 2015». 

Det var tvert imot «en riktig og nødvendig avgjørelse i selskapets beste interesse å ikke forsøke å drive slik virksomhet høsten 2015». 

Han viser til at lagmannsretten fant det bevist at årsaken til avgjørelsen var at Respa Kompetanse hadde mistet avtalen om leie av undervisningslokaler.

Samtidig var det ikke mulig å skaffe alternative klasseromslokaler innen høstsemesteret 2015. 

Selskapet sto altså uten noen tilgang til undervisningslokaler.

Han påpeker også at selv om selskapet hadde millioner på bok, hadde de tilsvarende mye i kortsiktig gjeld. Så det var ikke snakk om noen lukrativ virksomhet.

høyesterett
minoritetsaksjonærer
undervisning
millionkrav
erstatning
Avvikling
lagmannsretten
aksjeloven
Nyheter
Utdannelse
Jus