Stanser aksjonærkrangel om Hafslund

Begge parter i milliardkampen om Hafslund bekrefter at det ikke blir noen anke. Dermed sitter småaksjonærene igjen med 137,50 kroner aksjen. Det er 10 kroner mindre enn i tingretten.

FORNØYD: Victoria Marie Evensen (Ap) er byråd for næring og eierskap. Hun er fornøyd med at dommen blir stående. Foto: Oslo kommune
Jus

Etter det Finansavisen kjenner til, er det flere minoritetsaksjonærer som har sterke meninger om lagmannsrettens skjønnsutøvelse, men dette er det vanskelig å få prøvd i Høyesterett. 

Skulle saken kommet inn, måtte det vært feil i rettsanvendelsen. 

– Det var ulike meninger om man skulle «gidde» å ta en runde til, sier en sentralt plassert kilde til Finansavisen.

Nå er den stoppet.

Minoritetsaksjonærene har gjennom denne prosessen likevel fått en god pris for sine aksjer i Hafslund gjennom et uavhengig skjønn.
Victoria Marie Evensen

Sluttstrek

Victoria Marie Evensen, som er byråd for næring og eierskap, sier det slik:

– Oslo Energi Holding har besluttet å ikke anke overskjønnet fra Borgarting lagmannsrett. Dette er en beslutning jeg støtter. Minoritetsaksjonærene får utbetalt det resterende beløpet 9. oktober i år.

Hun utdyper:

– To rettsinstanser har nå behandlet saken i sin fulle bredde. Vi mente at tingrettens verdsettelse var for høy, og anket derfor saken inn for lagmannsretten. De har redusert prisen med nærmere 10 kroner aksjen, som betyr en reduksjon på nesten 190 millioner kroner. Minoritetsaksjonærene har gjennom denne prosessen likevel fått en god pris for sine aksjer i Hafslund gjennom et uavhengig skjønn.

Hun beskriver kjøpet av aksjer slik:

– Beløpet fastsatt i skjønnet understreker at Oslo kommune totalt sett gjorde en god avtale da vi kjøpte aksjene til Fortum for 96,75 kroner i 2017. Transaksjonen la grunnlaget for de etterfølgende transaksjonene i 2018 og 2019. 

De har redusert prisen med 9,63 kroner aksjen som betyr en reduksjon på nesten 190 millioner kroner.
Victoria Marie Evensen

Hun mener at saken viser at Oslo kommune har «et aktivt og profesjonelt eierskap som har vært bra for den industrielle utviklingen av virksomhetene og innbyggerne i Oslo kommune».

- Kom i møte

Advokat Sigurd Knudtzon representerte flere titalls minoritetsaksjonærer i Hafslund-saken.

Han har tidligere sagt til Finansavisen at lagmannsretten, som tingretten, i stor grad har kommet minoritetsaksjonærene i møte.

Han mener likevel at innløsningsprisen skulle vært høyere.

Norway Seafoods

– Det er klart uttrykt i den grunnleggende Norway Seafoods-dommen at dersom det er tvil om verdsettelsen, skal det komme minoritetsaksjonærene til gode. Det har lagmannsretten ikke tatt hensyn til, mener Knudtzon.

Han har også vært kritisk til hvordan Oslo kommune har opptrådt i saken.

– Hvordan kunne Oslo kommune gå ut med et tilbud på 96,75 kroner for hver aksje, det vil si 100 kroner minus 3,25 kroner i utbetalt utbytte, når de visste at deres egen rådgiver, Pareto, verdsatte aksjen til mellom 113 kroner og 145 dagen før tilbudet ble utstedt? spør advokaten.

Han hevder at kommunen forsøkte å berike seg på bekostning av minoritetsaksjonærene. 

– Mitt spørsmål er om dette er akseptabel etisk opptreden fra kommunens side. Opptredenen er i hvert fall i strid med aksjeloven og verdipapirhandellovens prinsipp om likebehandling av aksjonærer.

SMÅAKSJONÆRER VANT IGJEN: Arne Tjaum (t.h.) i BAHR hadde skjønnssaken for Oslo Energi Holding mot rundt 1.500 småaksjonærer. Her fra da saken var oppe for Oslo tingrett. Foto: NTB Scanpix

Han understreker at flere av småaksjonærene er erfarne investorer.

– De reagerer på at verdien av aksjene ble satt såpass lavt, når Norway Seafoods-dommen slo fast at tvilen skulle komme minoritetsaksjonærene til gode, konkluderer Knudtzon.

FORNØYD: Victoria Marie Evensen (Ap) er byråd for næring og eierskap. Hun er fornøyd med at dommen blir stående. Foto: Oslo kommune

Hafslund-saken

  • Det var i april 2017 at Oslo kommune og finske Fortum ønsket å dele Hafslund mellom seg.
  • De eide rundt 90 prosent og kunne dermed tvangsinnløse de siste aksjonærene.
  • Aksjonærene fikk tilbud om 96,76 kroner for hver aksje, men ble anbefalt av styret i Hafslund å si nei. Aksjonærene ba i stedet om et rettslig skjønn.
  • Det endte med at tingretten økte prisen med mer enn 50 prosent i forhold til det de hadde fått tilbud om. Svaret ble 147,13 kroner.
  • Deretter kom svaret fra lagmannsretten. Her endte det på 137,50 kroner.
høyesterett
lagmannsretten
energi
aksjer
verdsettelse
Nyheter
Jus
Energi