Stordalen idømt tilleggsskatt

Med beskjeden innsats kunne investeringsselskapet Strawberry Capital avklart at gevinsten og utbyttet i Autoliv Inc ikke var skattefri, konkluderer Oslo tingrett.  

FEILTOLKET SVENSK INTERNRETT: Petter Stordalens investeringsselskap Strawberry Capital tapte mot Skatteetaten i Oslo tingrett.  Foto: NTB
Jus

Petter Stordalens investeringsselskap Strawberry Capital selger og kjøper aksjer hovedsakelig på nordiske børser.

I oktober skrev Finansavisen at hotellkongen hadde kommet i klammeri med skattekontoret om investeringen i det amerikanske selskapet Autoliv.

Nå viser en fersk dom at selskapets hans har tapt mot skattemyndighetene.  

Stiftet i USA

Bakgrunnen for uenigheten var at Strawberry Capital  i selvangivelsen for 2017 oppga at utbyttet på drøyt 860.000 kroner og gevinsten på  cirka 4,5 millioner kroner fra selskapet Autoliv Inc. var skattefri gjennom den såkalte fritaksmetoden. 

Ved gevinst og utbytte gjelder fritaksmetoden for selskaper som er hjemmehørende i EØS-området (se fakta). 

Strawberry Capital begrunnet avgjørelsen med at Autoliv Inc er hjemmehørende i Sverige fordi selskapet er notert på Nasdaq-børsen i Stockholm, har et ISIN-nummer med landkoden «SE» og hovedkontor i Sverige. 

Det viste seg å være feil. Autoliv ble stiftet i USA, og ifølge svenske regler er selskapet da hjemmehørende der.  

Feilen ble oppdaget av skattekontoret, som etter en tids korrespondanse med finansdirektør Mads Breder Koch i fjor høst vedtok å ilegge Strawberry Capital tilleggsskatt på 255.768 kroner for feilrapporteringen.

I tillegg ble alminnelig inntekt i 2017 økt med 5,3 millioner kroner. 

Fritaksmetoden

  • Hovedregelen er at dersom du eier aksjer gjennom et aksjeselskap vil selskapet være fritatt for beskatning av gevinst/utbytte på aksjer. På tilsvarende måte gis det ikke fradrag for eventuelle tap.
  • Fritaksmetoden gjelder kun for inntekter fra selskaper som er hjemmehørende innenfor EØS og det er også visse begrensninger for investeringer innenfor EØS. I dag finnes ingen oversikt over hvilke selskaper som faller innenfor eller utenfor fritaksmetoden.
  • Nordnet skriver på sine nettsider at de årlig mottar hundrevis av telefoner fra kunder som ønsker informasjon om hvilke selskaper som faller innenfor og utenfor, og nettmegleren påpeker at vurderingen kan være kompleks. For eksempel kan et selskap være registrert i ett land, men være skattemessig hjemmehørende i et annet land. Dette kan også endre seg i løpet av året.

– Profesjonell aktør 

Strawberry Capital brakte saken inn for Oslo tingrett i etterkant av vedtaket. Koch mener  feilrapporteringen var «unnskyldelig» etter skatteforvaltningsloven fordi de hadde gjort så godt som de kunne, men misforstått reglene. 

Det er ikke Oslo tingrett enig i.

Selv om retten ser formidlende på at Strawberry Capital ellers er en aktsom og lojal skattyter og at revisor hadde gjennomgått selvangivelsen, konkluderes det med relativt enkle undersøkelser og beskjeden innsats kunne avklart at Autoliv Inc ikke var å anse som hjemmehørende i Sverige.

Retten legger også vekt på at Autolivs selskapsbetegnelse «Inc» indikerer at selskapet har tilknytning til USA og det i seg selv skulle gitt Strawberry Capital en oppfordring til å sjekke nærmere hvor selskapet faktisk var hjemmehørende.  

Dommeren understreker videre at Strawberry Capital er en profesjonell aktør som skal sette seg inn i rettsregler som har betydning for egen skatteplikt.

Ifølge dommen hadde Strawberry Capital i 2017 investert i markedsbaserte aksjer og obligasjoner for nærmere 1,5 milliarder kroner. Investeringene var fordelt på rundt 90–100 ulike finansielle produkter, i hovedsak børsnoterte aksjer i 10–12 ulike land.

Koch sier til Finansavisen at de tar dommen til etterretning og noterer seg at Oslo tingrett nå har lagt føringer for hvor langt undersøkelsesplikten strekker seg. 

– Vi er fremdeles av den oppfatning at dette er å dra denne plikten for langt, men vi vil lojalt innrette oss etter dette og gjør de nødvendige undersøkelser, som for eksempel bindende forhåndsuttalelser fra Skatteetaten, juridiske vurderinger med mer for å unngå å bli straffet med tilleggsavgifter i fremtiden, sier han.  

Han tilføyer at dommen ikke blir anket, blant annet på grunn av tidsbruk og tvistesummen.  

Vi er fremdeles av den oppfatning at dette er å dra denne plikten for langt, men vi vil lojalt innrette oss
Mads Breder Koch, Strawberry Capital

Ikke forskjellsbehandlet 

I retten anførte også Strawberry Capital av vedtaket fra skattekontoret skulle kjennes ugyldig som følge av usaklig forskjellsbehandling. 

Det ble vist til to uttalelser som gjaldt investeringer i Subsea 7 og Crew Gold Corporation. I sistnevnte uttalelse hadde en skattyter uriktig oppfattet hvor selskapet hørte hjemme, men likevel ble forholdet ansett som «unnskyldelig» av Skattedirektoratet. 

Tingrettsdommeren nøyer seg med å påpeke at uttalelsene ikke gir grunnlag for å konstatere at Strawberry Capital har vært utsatt for usaklig forskjellsbehandling. 

petter stordalen
strawberry field
staten
skatt
skattemelding
Nyheter
Jus
Finans