– Digitale markeder er en prioritet i 2021

I november ble Scibsteds oppkjøp av gründerbedriften Nettbil stoppet. Konkurransetilsynet vil sette søkelyset på digitale markeder også neste år. 

NYE REGLER FRA 2014: Konkurransetilsynets direktør Lars Sørgard forteller at Norge, i motsetning til en del andre land, har mulighet for å gripe inn mot oppkjøp av små aktører.  Foto: NTB
Jus

– Konkurransetilsynet er blitt mer offensivt enn tidligere. De følger nøye med på digitale markeder og er ikke tilbakeholdne med å bruke de verktøyene de har,  sa Thommesssen-partner Eivind J Vesterkjær til Finanavisen Jus tirsdag. 

Ifølge ham og konkurranserettsadvokatene i Thommesssen har Konkurransetilsynet vist interesse i flere mindre transaksjoner den siste tiden, selv om oppkjøpet eller fusjonen ligger langt under de meldepliktige grensene.

Og i november besluttet Konkurransetilsynet å gripe inn i mediegiganten Schibsteds oppkjøp av gründerbedriften Nettbil. Tilsynet begrunnet avgjørelsen med at oppkjøpet svekker konkurransen i markedet for nettbasert formidling av bruktbiler og gir forbrukerne et dårligere tilbud.

Kan gripe inn

Konkurransedirektør Lars Sørgard sier det er riktig at tilsynet setter søkelyset på digitale markeder.

– Det var et prioritert område i 2020, og er det og i 2021, sier han.  

Sørgard forteller at de siden 2014 hatt mulighet for å gripe inn mot fusjoner og oppkjøp under terskelverdiene. 

– Internasjonalt har det de siste årene vært stort fokus på killer acquisitions, og da særlig det tilfellet der store digitale selskaper kjøper opp små utfordrere og dermed dreper mulig fremtidig konkurranse, sier han og forsetter: 

– Da er det naturlig for oss i Norge, som i motsetning til en del andre land, har mulighet for å gripe inn mot oppkjøp av små aktører, å vurdere å gripe inn der digitale aktører i det norske markedet kjøper opp utfordrere som er under terskelverdiene.

Bakgrunn 

  • I dag er reglene slik at det bare er oppkjøp og fusjoner som er over en viss størrelse som må meldes til Konkurransetilsynet. Omsetningen samlet må være minst 1 milliard i Norge, og begge foretakene må ha en årlig omsetning på over 100 millioner i Norge. 
  • Konkurranseloven har likevel en bestemmelse som sier at selv om transaksjonen er under disse grensene kan Konkurransetilsynet pålegge kjøper å inngi melding. 
  • I tillegg har noen selskaper en særlig plikt til å informere Konkurransetilsynet om oppkjøp og andre foretakssammenslutninger.
  • Mediemarkedet er et av flere markeder Konkurransetilsynet følger nøye med på, og blant andre Schibsted er omfattet av denne plikten.

– Vurder grundig 

Sørgard råder gründere som planlegger salg til en aktør med sterk markedsposisjon i forkant å gjøre en kritisk vurdering av om oppkjøpet kan bidra til svekket fremtidig konkurranse.

– På hvilken måte bør man gjøre man en slik vurdering?

– Det er, som det fremgår, en fremadskuende vurdering. Tenk gjennom om du er blitt eller vil bli en utfordrer til den den store aktøren. Minst like viktig er det for den store aktøren, som ventelig har god tilgang på konkurranserettslig ekspertise, å vurdere grundig om oppkjøpet kan komme i konflikt med konkurransereglene, sier han. 

GREP INN: Mediegiganten Schibsted er blitt pålagt å selge nylig oppkjøpte Nettbil, et nettsted for bruktbilsalg. Foto: NTB

Ny rapport på nyåret 

I høst har Konkurransetilsynet sendt ut markedsundersøkelser til en rekke aktører for å samle inn informasjon om bruk av algoritmer i prisfastsettelser. 

Thommessen-advokatene regner med tilsynet vil bruke informasjonen til identifisere markeder de ønsker å følge tettere.

Sørgard ønsker ikke å uttale seg om undersøkelsen på nåværende tidspunkt. 

– Vi vil tidlig på nyåret publisere en rapport, der resultatene av undersøkelsen presenteres. Så jeg kan ikke gi noen detaljer om det før den publiseres, sier Sørgard.