Krangler om hustegninger fra arkitekt

Et par på Vestlandet skulle bygge hus, men det ble full krangel om tegningene. Nå må de betale erstatning til arkitekten.

ERSTATNING: Dommeren mente at en av de sakkyndige var for streng  i sin vurdering av hva som er et åndsverk. Uansett må paret betale. Foto: Bendik Haug Aurdal
Jus

Et par på Vestlandet planla å bygge en ny bolig utenfor Haugesund. De sikret seg en passende tomt og kontaktet Garvik Prosjekt AS som tilbyr ulike tjenester innen boligbygging. Firmaet kan blant annet tegne hus mot at de etterpå blir engasjert til å bygge huset. 

Garvik fremhever blant annet at de bygger «moderne og nøkkelferdige eneboliger, tomannsboliger og leiligheter».

Splid

Men paret og Garvik Prosjekt ble ikke enige om en endelig versjon av tegningene og heller ikke om oppføringen av boligen.  

Men så, vinteren 2020, oppdaget Garvik at det var en enebolig under oppføring på parets tomt, som Garvik mente var til forveksling lik boligen som de hadde tegnet.

Da ble det bråk, og saken endte i retten. Garvik saksøkte paret og firmaet Tegning og Prosjekt Service som hadde «overtatt tegningene».

– For høye krav

Men hva skal vernes og hvor sterkt er vernet for hustegninger?

Tidligere sivilarkitekt Ivar Clausen var sakkyndig da konflikten var oppe i Oslo tingrett. Han forklarte at det for «opphavsrettslig vern må kreves en estetisk kvalitet. Arkitektur som har verkshøyde, er arkitektur som gir kunstnerisk kvalitet – noe enestående og nyskapende og slikt som man leser om i tidsskrifter.»

I SÆRSTILLING: Det er liten tvil om at Operaen og byggverk av Sverre Fehn er åndsverk, mente en av de sakkyndige. Men hva med alle de andre? Foto: Are Haram

Han viste til Operaen i Oslo, og et byggverk av den prisvinnende arkitekten Sverre Fehn, men påpekte likevel at terskelen for verkshøyde ikke nødvendigvis lå ved slike bygg. 

Også middelmådig og «dårlig» arkitektur kan ha verkshøyde
Dom i Oslo tingrett

Retten mente at han var for streng. I dommen heter det: «Clausen legger listen vesentlig for høyt for hva slags arkitektur og hvilke bygningstegninger som kan ha verkshøyde etter åndsverkloven, slik dette kravet har vært forstått i rettspraksis.»

Videre heter det:

«Også middelmådig og «dårlig» arkitektur kan ha verkshøyde – forutsatt at det er ytet en individuell og skapende innsats. Her er kravet ikke annerledes for arkitektur enn for andre uttrykksformer.»

Retten mente at paret og Tegning og Prosjekt Service hadde krenket Garviks tegninger, eller at de i hvert fall hadde medvirket til krenkelsen. 

Dommeren understreket at «dersom inngrep er gjort forsettlig eller grovt uaktsomt kan retten utmåle dobbelt vederlag». Men det fant ikke retten at var tilfelle i denne saken.

Etter rettens mening er det likevel tydelig at «tilbudstegningene fra Garvik har vært et forbilde også for søknadstegningene, bevisst eller ubevisst».

Hva er riktig sum?

Retten mente at det var vanskelig å avgjøre spørsmålet om hva som er et rimelig vederlag for tegningene, «særlig fordi Garvik ikke har tegning av hus som et eget inntektsbringende tilbud, men som et slags markedsføringstiltak og utstillingsvindu – for å få folk til å velge dem som byggefirma».

Det er heller ikke dokumentert noen generell norm for markedsverdien av arkitekttegninger for tilsvarende bygninger, ifølge retten.

I en annen sak ble hustegneren tilkjent 140.000 kroner som vederlag. I andre dommer, etter tusenårsskiftet, har vederlag for lignende krenkelser vært på mellom 100.000 og 125.000 kroner.

Med utgangspunkt i dette og en justering for den generelle prisstigningen, mente retten at et rimelig vederlag til Garvik etter åndsverkloven er 150.000 kroner.

Må betale advokat

Det er ikke er ikke første gang tegninger fra arkitekter har ført til krangler og rettssaker.

Paret og Tegning og Prosjekt Service må nå betale en erstatning til Garvik på 150.000 kroner, i tillegg kommer sakskostnader til motparten på drøye 455.000 kroner

Garvik brukte advokat Sondre Loftheim Valaker i saken.

Tegning og Prosjekt Service engasjerte advokat Vegard Furdal Bråstein, mens paret brukte advokat Odd Gunnar Kallevik. 

oslo tingrett
rettssak
arkitekt
haugesund
vestlandet
erstatning
erstatningskrav
arkitekttegninger
Nyheter
Jus