Ny nedtur for Økokrim

For andre gang er en megler i Arctic Securities og en tidligere Triton-forvalter blankt frifunnet for markedsmanipulasjon og misbruk av innsidehandel av obligasjoner.

NYTT TAP: Økokrim ble advart allerede da de tok ut tiltale om at saken ville ende med frifinnelse, men likevel valgte de å ta saken til retten. Nå har Økokrim tapt to ganger. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Nok en gang har Økokrim gått på et nederlag i en høyprofilert straffesak. Det begynner å bli mange av dem nå.

Økokrim ønsket å dømme to finansmenn i 40-årene for markedsmanipulasjon og misbruk av innsideinformasjon.  

Påtalemyndighetens påstand for den 43 år gamle Triton-forvalteren var to års fengsel.

Advokatene Pål Sverre Hernæs og Mikkel Toft Gimse i advokatfirmaet Hjort, forsvarte den 44 år gamle megleren i Arctic Securities. Han risikerte ett år og ni måneder i fengsel. 

– Hva sier din klient til frifinnelsen?

– Han har ikke gjort noe galt, men bare utført sin jobb på samme måte som alle andre obligasjonsmeglere i både Norge og i utlandet. Saken Økokrim har tatt til retten og tiltalen min klient har hatt hengende over seg gjennom to rettsrunder, har vært en enorm belastning for ham, sier Hernæs.

Prissetting av obligasjoner

Forsvarerne til de to mennene signaliserte allerede i april 2018, da tiltalene ble forkynt, at Økokrim ikke hadde noen sak og at det hele ville ende med full frifinnelse. De fikk rett.

– Vi har kommunisert vårt syn til Økokrim over flere år, også før tiltale ble tatt ut. Men de valgte å ikke ta det til etterretning.

Saken handler om salg av obligasjoner utstedt av selskapet Beerenberg.

Triton, som har flere fond, ønsket på sensommeren 2016 å øke sin eksponering i Beerengberg-obligasjonen, men de var usikre på hva prisen ville være. Usikkerheten grunnet i flere forhold. 

Selskapet hadde meldt om et inntektsfall på 20 prosent i første halvår 2016. Overskuddet var også redusert og en kontrakt på 400 millioner var gått tapt 8. august det året.

Det talte for en lavere kurs. 

Solgte før han kjøpte

Den norske Triton-forvalteren med base i London, hadde et mandat til å handle for maksimum 80 prosent av pålydende. 

En obligasjonseier var villig til å selge for 82, mens høyeste kjøpsindikasjon var 75.

Samme dag fikk forvalteren vite at noen ville kjøpe på kurs 77. Forvalteren slo da til og solgte en mindre post. Salget ble meldt inn til børsen.

Noen dager senere ble vedkommende som først ville selge for 82 orientert av en Arctict-megler om salget til 77. Selgeren gikk da med å senke prisen og selge post billigere. Kursen ble satt til 80.

FIKK FRIFUNNET KLIENTEN: Advokat Pål Sverre Hernæs i Advokatfirmaet Hjort representerte megleren i Arctic Securities. Foto: HJORT

Megleren fra Arctic handlet på vegne av Triton-forvalteren, som bare dager før hadde solgt til kurs 77, da salgsinteressen var 82.

Påstått kurspåvirkning

Dette mente Økokrim var markedsmanipulasjon for å presse kursen nedover og skaffe seg obligasjoner til en lavere kurs. Påtalemyndigheten mente også at Triton-forvalteren og Arctic-megleren misbrukte innsideinformasjon de satt på.

Begge de tiltaltes forsvarere mener Økokrim tar feil, ettersom handel med obligasjoner ikke kan sammenlignes med aksjehandel på en åpen børs som fungerer etter auksjonsprinsipper. 

Obligasjoner omsettes i stedet etter sonderinger og forhandlinger mellom kjøpere og selgere via meglere.

Økokrim tar feil

Retten har også konkludert slik, og skriver i dommen at det ikke er til noe hinder for at en investor som egentlig ønsker å kjøpe, samtidig selger en post i samme papir uten å opplyse om den underliggende kjøpsinteressen.

Den eneste informasjonen som offentliggjøres og som derved blir allment kjent i markedet, er kurs og volum på gjennomførte transaksjoner. 

Retten peker på at det kan finnes mange grunner for å selge. Markedet forventer derfor ikke å få informasjon om hvorfor et salg har funnet sted, uttrykker retten i dommen.

Advart mot å anke

Tross tapet i tingretten, hvor dommerne var veldig klare på at Økokrim ikke hadde en sak, valgte de å anke den til lagmannsretten.

Økokrim uttalte den gang til Finansavisen at de var uenige i tingrettens vurdering av bevisene i saken og hvordan domstolen hadde vurdert de rettslige spørsmålene saken reiser.

Før runde nummer to i retten, valgte Borgarting lagmannsrett å innhente en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen om forståelsen av EUs markedsmisbruksdirektiv.

Økokrim fikk ikke støtte for sitt syn.

Vurderer erstatningskrav

Lagmannsretten har vurdert syv handlinger Økokrim mener er å anse som lovbrudd, og som må straffes. 

Retten har for hver av dem konkludert med at vilkårene for straffbarhet ikke er oppfylt for noen av de tiltalte. 

– Ingen av dommene, hverken tingrettens eller lagmannsrettens dom, inneholder noen form for kritikk av min klient. Økokrim får ikke medhold i noen av sine anførsler. Så det er en klar og ren frifinnelse. Det har rett og slett ikke vært grunnlag for tiltalen, sier Hernæs.

Hernæs signaliserer at det kan komme et erstatningssøksmål mot det offentlige. Han håper Økokrim nå lar saken bli liggende.

– Vi kan ikke se at det er noe grunnlag for å anke denne dommen til Høyesterett og forventer at Økokrim kommer til samme konklusjon, og at vår klient endelig kan gå videre i sitt liv, sier Hernæs.

Triton-forvalteren ble forsvart av advokatene Anders Brosveet og Rasmus Dannevig Woxholt i advokatfirmaet Elden.