Kapitals Børs-NM - konkurranseregler

Deltagelsen er gratis og det er mulig å gjøre til sammen 15 handler per runde. Shortsalg er mulig.

Kultur

Kapitals Børs-NM er et uhøytidelig børsspill åpen for alle med norsk personnummer og norsk bostedadresse, som er registrert i Folkeregisteret.Deltagere har kun anledning til å registrere seg en gang. Hvis det blir avdekket forsøk på å registrere seg flere ganger vil vedkommende bli utestengt fra konkurransen. Det er imidlertid full anledning til å tipse slekt og venner om konkurransen.Hvilke aksjer som er med i konkurransen bestemmes av Kapital og HegnarOnline. Utgangspunktet er at alle de mest likvide aksjene (alle på OBX- og OB Match-listen er med)Det er kun tillatt å handle i én og samme aksje én gang per runde. Det vil si maks ett kjøp og ett salg i samme aksje. Denne regelen er innført for at spillet skal gå mer på aksjeteft enn spekulasjon i øreaksjer.Tips: Legger du inn ordre på små og illikvide aksjer kan du risikere at ordrene ikke går gjennom i sin helhet. Legger du inn ordre på de større og mer likvide aksjene på Oslo Børs blir det lettere å få gjennomført kjøpene og salgene. Akkurat som i virkeligheten på børsen.Aksjer som eventuelt tas opp til notering etter at konkurransen har startet blir først lagt til etter at gjeldene runde er avsluttet.Det er ikke mulig å velge grunnfondsbevis, opsjoner eller andre instrumenter. Unoterte aksjer er heller ikke med i konkurransen.Deltagelsen er gratis og det er mulig å gjøre til sammen 15 handler per runde, inkludert valg av de fem første aksjene. Det beregnes dog en kurtasje (se under) ved kjøp og salg. Denne blir trukket fra det fiktive investeringsbeløpet. Det beregnes ikke renter på penger som står ubrukt på konto og etter endt runde starter man på nytt og på null på neste runde.Det er mulig å melde seg på når som helst i løpet av spillet. Den som har hatt den høyeste avkastningen i en runde i løpet av året vinner hele Børs NM.Kurser - kjøp og salg Ved kjøp og salg benyttes til enhver tid de kurser som gjelder på Oslo Børs. Det er ikke mulig å manipulere konkurransen ved at man vet realtidskursen i det øyeblikket en ordre blir lagt inn.Ordre kan legges inn hele døgnet, men blir bare gjennomført i åpningstiden på Oslo Børs.Ordre blir kun matchet dersom det er tilstrekkelig omsetningsvolum i aksjen på børsen. Er volumet på børsen mindre enn det ordren lyder på i Børs-NM vil det bli kjøpt/solgt en gang til for å fylle opp ordren. Gjenstår fremdeles noe etter andre kjøp/salg må ordre legges inn på nytt for resten.Når en sitter med 5 aksjer er det ikke mulig å kjøpe en ny aksje før en salgsordre er gått gjennom.Ved kjøp og salg kan du benytte "Best", "Limit" og "Sum". Benyttes "Sum" betyr det at du kjøper eller selger for et beløp du selv bestemmer. Da får du beste omsetningskurs. Ved "Best" og "Limit" kjøper eller selger du et antall aksjer du selv bestemmer, til beste kurs eller til en kurs du selv legger som limit.Tips: Legger du inn ordre på de mest likvide aksjene på Oslo Børs blir det lettere å få gjennomført kjøpene og salgene. Akkurat som i virkeligheten på Oslo Børs.Ved eventuell handel i "penny stocks" vil man ikke få godkjent kjøp/salg av flere aksjer enn det ble omsatt over børsen gjeldende dag.PåmeldingsfristStarttidspunkt for konkurransene blir offentliggjort på HegnarOnline og på hovedsiden på Børs-NM.Registreringer kan gjøres før konkurransestart, men det er ikke mulig å kjøpe og selge aksjer før konkurransen har startet.PorteføljeInvesteringsbeløpet på fiktive én million kroner plasseres i fem forskjellige aksjer. Det er ikke lov å velge både A- og B-aksjene i samme selskap. Det er mulig å velge blant et stort utvalg aksjer som er notert på Oslo Børs ved konkurransestart.Det er maksimalt tillatt å ha fem aksjer. I tillegg er det kun tillatt å ha 20 prosent av porteføljeveriden i én aksje. Velger man å kun stå med for eksempel to aksjer, må man ha 60 prosent i banken. Ved start kan man alså maks kjøpe for 200.000 i hver aksjer. Utover i konkurransen skal det også etterstrebes å ha porteføljen likt fordelt på fem aksjer. Det ligger mekanismer i spillet som automatisk kontrollerer dette.Kurtasje etc Det beregnes en fiktiv kurtasje på hver handel. Kurtasjen er på 30 kroner og blir trukket fra handelsbeløpet. Det blir gitt rente på penger som ikke er investert.Utbytte Utbytte som tilfaller deltagerne i konkurranseperioden blir tillagt porteføljen/aksjens verdi fortløpende etter at aksjen er gått eksklusiv utbytte.Kapitalendringer Ved fisjoner hvor det utfisjonerte selskapet tas av børsen og utstedelse av tegningsretter eller fondsaksjer blir verdien beregnet og tillagt porteføljen fortløpende.ShorthandelNytt i fjor var at det også er mulig med shorthandel. Man selger da aksjer man ikke har (minus antall aksjer i antall-aksjer-ruten), og blir tvunget til å kjøpe disse tilbake ved slutten av spillet. Man kan også stenge posisjonen ved å kjøpe dem tilbake tidligere. Husk at det regnes som én av de totalt 15 handlene ved tilbakekjøp av aksjen likeledes som ved salg av aksjen (to transaksjoner tilsammen.Det er ikke tillatt å gå direkte fra long til short, eller fra short til long i en aksje. Og rett fra long til short eller fra short til long i en aksje vil være et brudd på regelen om at det kun er tillatt å handle i én og samme aksje én gang per runde. Det er kun tillatt med ett kjøp og ett salg i samme aksje.Ved shortsalg vil det beløpet som det selges for låst til kontrakten blir dekket inn.Resultater Den deltager som har porteføljen med høyest verdi, inkludert utbytte når runden avsluttes, har vunnet runden. Hvis det er flere vinnere, flere deltagere som ender opp på samme resultat, blir vinneren kåret ved loddtrekning. Den endelige vinneren av konkurrasen er den som har hatt størst meravkastning i forhold til hovedindeksen ved Oslo Børs (prosentpoeng avkastning på porteføljen minus prosentpoeng avkastning på hovedindeksen) i løpet av en av rundene i konkurranseperioden.Fortløpende resultater med 15 minutters forsinkelse er tilgjengelig på HegnarOnline.Endelige resultater kan i noen tilfeller bli litt forsinket hvis Kapital ser at man trenger tid til å kontrollere at alt har gått riktig for seg.DiskusjonsforumDiskusjonsforumet knyttet til konkurransen er kun for å diskutere forhold som angår Børs-NM. Usaklige innlegg og innlegg som ikke har noe med Børs-NM å gjøre kan føre til utestengelse fra konkurransen.Diverse Kapital og HegnarOnline forbeholder seg retten til å endre reglene i de tilfeller hvor vi finner det nødvendig. Oppdaterte regler vil til enhver tid være tilgjengelig på Børs-NMs internettsider.Det er ikke anledning til å kjøpe en ny aksje før den aksjen en sitter med er solgt og pengene er på konto.Selv om en deltager skulle vinne flere runder, vil han kun vinne én premie. De andre premiene vil da gå til de neste på listen.Kapital og HegnarOnline forbeholder seg retten til å diske deltagere som klarer å bryte eller omgå reglementet. Kapital og HegnarOnline vil også fungere som dommer i eventuelle tvilstilfeller.Ansatte i Hegnar Media og HegnarOnline kan ikke delta i konkurransen.

Nyheter
Kultur