Selvtillit avgjør styreinnflytelsen

Kvinnelige styremedlemmers tro på egen kompetanse avgjør deres innflytelse i styret, viser en masteroppgave.

kvinne_leder.jpg
Kultur

En masteroppgave ved Handelshøyskolen BI viser at kvinnelige styremedlemmers opplevde innflytelse først og fremst er knyttet til den enkelte kvinne, ikke til egenskaper ved styret.Etter kvoteringMasteroppgaven er skrevet av Hilde Jellum Hansen og Berit Bosdal. De ønsket å se på kvinners innflytelse i styrene etter lovinnføringen av representasjon av begge kjønn i styrene i allmennaksjeselskaper.- Denne studien viser at kvinner må ha tro på egen kompetanse og oppleve å få brukt kompetansen for å kjenne at de har innflytelse på beslutninger, sier Hilde Jellum Hansen.Mestringstro- Funnene i oppgaven tyder på at det bør fokuseres på mestringstro og kompetansemobilisering for at de kvinnelige styremedlemmene skal oppleve, og antageligvis ha, størst mulig innflytelse, sier Linda Lai, veileder og førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI.Oppgaven viser at utdanningsnivå og antall styreverv ikke spiller noen rolle for hvor stor innflytelse de kvinnelige styremedlemmene opplever å ha.Heller ikke hvordan kvinnene er rekruttert og kvinneandelen har betydning for den opplevde innflytelsen.

Nyheter
Kultur