Tradisjonelt har man delt kvinnebevegelsen inn i en borgerlig og en revolusjonær retning. De borgerlige feministene mente det var mulig å fremme likestillingen innenfor kapitalismen, en oppfatning de revolusjonære tok avstand fra. De borgerlige feministene så kapitalismens friheter og avstand fra reguleringer, som et redskap til å bli kvitt hindre som eksisterte for kvinner mot å kunne bruke sine evner og muligheter. De så reguleringer og formynderi som noen av de største hindringene for at kvinner og menn ble behandlet ut fra hvem de var, ikke ut fra kjønn.Denne troen på gulrot fremfor pisk, på frihet fremfor formynderi, deles av Høyres Kvinneforum.Vi har kalt oss borgerlige feminister. Borgerlig feminisme tar utgangspunkt i at kvinner er sterke individer som ønsker å ta ansvar for seg selv og sitt liv. For å få muligheten til det må vi som kvinner få muligheter ut fra våre evner og ønsker, uten at det blir satt begrensinger ut fra kjønn. Vår ambisjon er å arbeide med normer og holdninger for å øke kvinners muligheter til å leve de liv de ønsker.I mange tilfeller fremstilles ofte kvinnen i feminismedebatter som et offer for et patriarkat som bestemmer spillereglene. Hun er et offer for omstendigheter som hun aldri kan rå over. Hun er et offer innestengt i sitt kjønn og dermed i forlengelsen ikke lenger et individ. Hun inngår i stedet automatisk i en gruppe som ikke selv har styrke til å ta beslutninger, eksempelvis for egen familie. For om hun bestemmer seg for noe som ikke passer inn i de radikale feministers ideer, så er forklaringen at hun handler ut fra segmenterte kjønnsrollemønstre. Ikke at hun har gjort et eget fritt valg.Det må derfor fremmes en borgerlig feminisme, som tar utgangspunkt i at kvinnen er en ressurs. En feminisme som innser at norske menn ikke automatisk er kvinneundertrykkere. Men som ikke underkjenner at det finnes undertrykkere også blant menn. Eller at det finnes en diskriminering som ikke kan forklares ut fra annet enn gamle kjønnsrollemønstre.Høyre vet at kvinner generelt sett ikke er ofre, tvert om. Kvinner er kraftfulle, kompetente, kreative og ressurssterke. Ikke så mye offermentalitet, men ganske så sterke. Det er bare når man også våger å se kvinner som individer og ikke bare som en homogen gruppe, at likestillingsarbeidet vil bli tatt på alvor.En annen viktig erkjennelse som den borgerlige feminismen fremmer er at menn er en del av løsningen og må involveres for å løse likestillingsutfordringene, både her hjemme, men ikke minst internasjonalt.Målet med Høyres Kvinneforums politiske engasjement er at kvinner og menn skal kunne forene utdannelse og arbeid med hjem og barn på like vilkår. Roller og normer får ikke begrense individenes frie valg.Vårt menneskesyn hviler på tanken om alles like rettigheter og muligheter. Visjonen om et likestilt samfunn er også et spørsmål om velferd og valgfrihet. Om hvert individs rett og mulighet til å forsørge seg på sin lønn og å bidra til økt tilvekst og konkurransekraft.