Det går fram av en undersøkelse If Skadeforsikring har foretatt. 30 prosent av foreldre med barn mellom seks og 15 år opplever at barnas skolevei ikke er trygg. Foreldre med ulik alder og over hele landet er bekymret for barnas sikkerhet ved skolestart.De nærmeste dagene skal om lag 600.000 grunnskolebarn komme seg til og fra skolen. Rundt 60.000 av disse barna er bare seks år.If Skadeforsikring har engasjert seg i trafikkmiljøet rundt norske barne- og ungdomsskoler i flere år. I fjor ble det gjennomført en undersøkelse blant rektorer som viste at over halvparten fryktet at en alvorlig trafikkulykke kunne skje ved deres skole.Halvparten av rektorene mente det blir gjort for lite for å gjøre trafikksikkerheten bedre. 44 prosent av rektorene mente at foreldre som leverer barna utgjør den største trafikkrisikoen.If skriver i en pressemelding at kjøring av barn til skolen ikke er en god løsning. Det oppstår en lang rekke trafikkfarlige situasjoner som følge av denne transporten.- Selv om det er gjort mye godt arbeid, er det et langt stykke igjen før alle har en trygg skolevei, sier informasjonssjef Jon Berge hos If Skadeforsikring.Han etterlyser en samlet, sentral plan for sikrere skoleveier.- Når man ikke har sentrale planer, er det også vanskelig å definere hvilke veier som er farlige og som det må gjøres noe med. Men det kan dreie seg om svært trafikkerte veier uten gang- og sykkelsti, farlige eller manglende gangfelt og manglende belysning, sier Berge.