Kronprinsesse Märthas minnefond, ledet av prinsesse Astrid, har som formål å gi økonomisk støtte til sosiale og humanitære tiltak i organisasjoner og foreninger. På kongehusets hjemmesider bes det om bidrag til fondet, som fikk henholdsvis 100.000 kroner og 175.000 kroner i pengegaver i 2007 og 2006. Siden den gang har imidlertid giverviljen vært fraværende. Regnskapene viser at fondet ikke har mottatt fem øre i bidrag de siste tre årene. Samlede forærte midler var null i både 2008, 2009 og 2010.Assisterende kommunikasjonssjef ved Slottet, Sven Gj. Gjeruldsen, sier at det likevel ikke er satt i verk spesielle tiltak for å øke giverviljen.- Fondet omtales på kongehusets nettsider, men har ingen spesifikke inntektssøkende aktiviteter, sier Gjeruldsen.Han hevder at fondet skal ha mottatt en gave i år, uten å ville gå nærmere inn på saken.- Vi kommenterer ikke enkeltbidrag. Summen av gaver og bidrag offentliggjøres i årsregnskapet for 2011.Med seg i styret - som er oppnevnt av H.M. Kongen - har prinsesse Astrid biskop emeritus Sigurd Osberg, oberstløytnant Egil Vindorum, eks-politidirektør Ingelin Killengreen, samt hoffsjef Åge Bernhard Grutle, mens kansellisjef Anders Flågen er fondets sekretær.Tildeling av bidrag skjer på fødselsdagen til kronprinsesse Märtha, som altså var kong Olavs kone, den 28. mars. I fjor fikk 242 av 325 søkere samlet tildelt 1.480.000 kroner. I år har 322 søkt om tildeling fra fondet.- 241 mottagere ble støttet med til sammen 1.445.000 kroner, sier Gjeruldsen.Det kongelige hoff offentliggjør ikke hvem som har mottatt tildelinger, men opplyser at størrelsen på tildelingene varierer fra 5.000 kroner til 20.000 kroner.Ved utgangen av fjoråret beløp fondets kapital seg til 26,8 millioner kroner. Netto finansinntekter var 2,2 millioner kroner, hvorav 1,5 millioner var verdiregulering av verdipapirer og 822.000 kroner var avkastning, mens fondet hadde 117.000 kroner i realiserte tap. I underkant av 60 prosent av porteføljen er plassert i rentepapirer, mens drøye 40 prosent er plassert i aksjer og andre egenkapitalinvesteringer.Grunnet store verditap i 2008 falt investeringskapitalen med rundt 4,6 millioner kroner dette året, slik at fondet måtte redusere utdelingene i 2009 med rundt en halv million. De to siste årene har imidlertid avkastningen vært høyere enn årets utdeling.