En større undersøkelse blant norske medisinstudenter viser at 87,5 prosent av dem er tilhengere av loven om selvbestemt abort, men samtidig sier 27 prosent at de selv vil reservere seg mot å utføre inngrepet.Ifølgevarierer holdningene hos studentene avhengig av hvilket lærested de studerer ved.Nettstedet har hentet sitt materiale fra , som i sitt siste nummer har en bred gjennomgang av en spørreundersøkelse blant medisinstudentene.Totalt har 881 studenter vært i gang med studiene da undersøkelsen ble gjennomført, men bare 514 svarte på skjemaet som ble delt ut. Undersøkelsen omfatter dermed 58,3 prosent av studentene på de forskjellige kullene da undersøkelsen ble gjennomført.Flere kvinner enn menn var tilhengere av selvbestemt abort mens alderen ikke hatt noen betydning. I alt 76,5 prosent svarte at de ikke hadde endret holdning til selvbestemt abort i løpet av studietiden. 12,9 prosent oppga at de var blitt mer liberale mens 10,6 prosent sa de var blitt mer restriktive.Halvparten av dem som endret holdning i løpet av studietiden oppga at undervisningen hadde bidradd til holdningsendringen.Av de 27,3 prosent som oppga at de ville benytte seg av reservasjonsretten og ikke gjennomføre abortinngrep var 18,6 prosent likevel tilhengere av prinsippet om selvbestemt abort. Naturlig nok var ønsket om å reservere seg mest utbredt i den gruppen som var imot selvbestemt abort.Undersøkelsen avdekket også at nesten alle studentene i Oslo hadde vært til stede under et abortinngrep mens bare halvparten av studentene i Bergen hadde overvært et inngrep. I Trondheim og Tromsø hadde bare en av ti studenter vært til stede ved et abortinngrep i løpet av studietiden.Det er fire studenter knyttet til Senter for medisinsk etikk som har gjennomført undersøkelsen. (©NTB)