Endelig har vi kommet til ukens store høydepunkt

- Det er særlig to forhold som trekker i retning av en nedjustering av rentebanen, sier seniorøkonom Katrine Boye.

Katrine Godding Boye. Foto: Nordea
Kultur

I dagens rapport fra Nordea skriver seniorøkonom Katrine Boye at vi endelig har kommet til ukens store høydepunkt; offentliggjøringen av Norges Banks rentebeslutning og oppdatert renteprognose.- Sentralbanken vil for første gang legge frem nyvinningen «Pengepolitisk rapport - med vurderinger av finansiell stabilitet». Ifølge Reuters' spørreundersøkelse er det ingen analytikere som venter noen endring i styringsrenten på dette møtet, men det er mye spenning knyttet til den nye renteprognosen, sier Boye.Den forrige prognosen fra oktober indikerte første renteøkning i løpet av 2. eller 3. kvartal i år. Flere av faktorene som er viktige for Norges Banks renteprognose har utviklet seg mer eller mindre i tråd med anslagene, men særlig to forhold trekker i retning av en nedjustering av rentebanen, understreker Boye og trekker frem følgende punkter:1) Bankenes utlånsmarginer var høye i oktober, og uten å si det eksplisitt ga Norges Bank uttrykk for en forventning om at marginene skulle noe ned igjen. Det har ikke skjedd, tvert om er bankene i ferd med å øke sine utlånsrenter.2) Veksten i Fastlands-Norge har vært på den svake siden av Norges Banks anslag. Indikatorer for kapasitetsutnyttelse tilsier uendret eller noe lavere press i økonomien, mens Norges Banks anslår at presset skal øke.- Egentlig tilsier de to forholdene en mulighet for kutt i styringsrenten på kort sikt. Men siden renteprognosen fortsatt vil peke oppover litt lenger ut, venter vi at Norges Bank glatter prognosen slik at den viser uendret styringsrente i år - muligens med en liten sannsynlighet for renteøkning i desember - og første renteøkning i løpet av første kvartal 2014, sier Boye.- Vi er også spente på hva Norges Bank sier om innføringen av motsyklisk kapitalbuffer, sier Boye.- Vi venter ikke noe konkret råd denne gangen om hva bufferkravet bør være, men Norges Bank bør lette noe på sløret om hvordan sentralbanken tenker rundt det nye virkemiddelet og effekter det vil ha på norsk økonomi og styringsrenten, avslutter Boye.

Nyheter
Børs