Likestilling - ikke likhet

Likestillingsdepartementet har utspilt sin rolle, mener Civitas Mathilde Fasting.

Mathilde Fasting - Foto - Mathilde Fasting
Kultur

- Valgfrihet handler om hvorvidt man har tillit til enkeltmenneskers valg, og om man tolerer at de valgene som tas uttrykker ulike syn på hva som oppfattes som riktig, sier Mathilde Fasting til HegnarKvinner.Hun er aktuell med boken Valgfrihet som er gitt ut av den liberale tankesmien Civita. Her diskuterer Fasting hva begrepet valgfrihet egentlig innebærer, og viser at høyresiden og venstresiden i norsk politikk gjerne operer med ulike definisjoner.- Venstresiden vil i større grad enn høyresiden legge politiske rammer for "riktige" valg, høyresiden vil overlate mer til den enkelte.Fasting trekker frem et eksempel innen likestillingspolitikken:- Ta fedrekvoten. Der vil noen partier mene at valgfriheten økes ved at far "tvinges" til å ta ut permisjon, som han ellers ikke ville gjort hvis han måtte kjempe mot en motvillig arbeidsgiver eller en mor som heller vil ha kvoten selv. Valgfriheten må sikres gjennom en kvote for at alle skal sikres mulighetslikhet eller det de ofte omtaler som "reell frihet".- Andre partier vil mene at det er opp til foreldrene, at de må kunne dele slik de finner det best, forklarer forfatteren og stiller følgende spørsmål:- Er det resultatlikhet som til syvende og sist er det saliggjørende innen likestillingspolitikken? Eller er det slik at valgfrihet og autonomi, uansett kjønn, er viktigst?Holdninger er viktigeFasting mener selv at det er grenser for hva dagens likestillingspolitikk kan bidra med.- Veien så langt har vært mer av alt som er mulig å finansiere statlig: Fedrekvoter, permisjonsordninger, fri til syke barn, fri til amming, barnehageplasser, kontantstøtte, omsorgslønn. Vi har et helt system av ordninger som skal sørge for at kvinner skal likestilles med menn. Men hva gjør vi, dersom menn og kvinner likevel ikke velger slik staten vil? Når menn ikke vil være hjemme med barna, når kvinner vil jobbe deltid eller ikke jobbe i det hele tatt? Det er også valg som må respekteres.Likestilling i dag handler først og fremst om hvordan vi innretter oss med familie, barn og arbeid, mener Fasting. Hun synes derfor det er arbeidsdepartementet som er riktig adressat for likestillingsspørsmålene - ikke likestillingsdepartementet.- Holdninger er ikke minst viktig for et likestilt arbeidsliv. Det handler om hvilke holdninger arbeidsgivere har til sine ansatte og til de ansatte som får barn, om hvordan far og mor ser på fordelingen av omsorg og arbeid.Mer eierskapEn annen av forfatterens innvendinger mot dagens likestillingspolitikk er at den fører til unødig mye byråkrati.- Vi har hatt over 600 sider med utredninger om likestilling på to år. NOU'en ved navn Politikk for likestilling som kom ut i 2012 er på 412 sider, og minst halvparten av den handler om forhold som har med arbeid og arbeidsliv å gjøre. I 2011 kom det også en NOU Struktur for likestilling, den var på om lag 190 sider. Der foreslås det at man skal opprette et direktorat for likestilling med regionskontorer og et tiårig utviklingsprogram for lokalt likestillingsarbeid.Mener du at det er et forslag som koster mer enn det smaker?- Ja, 200 millioner kroner årlig over ti år blir mye penger når vi allerede har et likestillingsdepartement og de fylkeskommunale likestillingssentrene, sier Fasting og legger til:- Om likestillingsdepartementet ønsker å øke fedrekvoten eller la arbeidsgiverne betale for amme-fri, er dette noe som griper direkte inn i arbeidslivet og som hører inne under arbeidsdepartementets område. Det er også er spørsmål som angår arbeidslivets parter.Hvis arbeidsplassene selv finner gode løsninger og forankrer disse, vil både offentlige og private arbeidsplasser få en følelse av eierskap til likestillingsarbeidet, tror Fasting.- Det er langt bedre enn om et direktorat kommer utenfra og gir partene i arbeidslivet pålegg.Forbilder virker Hva tenker du om kvinners og menns valgfrihet i dag?- I dag er valgfriheten er stor. Kvinner som menn kan fritt velge utdanning og yrke, likevel er det mange som ser det som et problem at valgene er konvensjonelle. Å forandre holdninger tar tid, men tvang, kvoter og styring av valg er ikke veien å gå. Holdningskampanjer virker, forbilder virker. Jeg ser ingen grunn til ikke å fortsette med det og evaluere og spre gode kampanjer, sier Fasting.Når jenter i dag i mye større grad velger høyere utdanning og velger tidligere mannsdominerte yrker, har vi kommet et stykke på vei mener forfatteren.- Om omsorgsyrkene etter hvert fylles opp av gutter, gjenstår å se, men arbeidet passer like godt for menn som for kvinner. Og det er heller ingen grunn til at lærere i barneskolen bare skal være kvinner. Her handler det om å tenke gjennom hvordan arbeidet organiseres, i vel så stor grad som likestillingsspørsmål.Så man kan like gjerne legge ned hele likestillingsdepartementet?- Jeg hadde ikke protestert mot et slikt vedtak for å si det sånn, avslutter Fasting.FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK

Nyheter
Politikk