KjøpLogg inn

Norske kvinner fornøyd med å gjøre mest

Kvinner som menn er fornøyde med at kvinnen gjør mest i hjemmet, viser ny undersøkelse.

Publisert 6. juni 2013 kl. 09.23
Oppdatert 17. des. 2013 klokken 01.34
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 482 ord
Husarbeid - Foto - Scanpix

Norge har hatt 100 år med kvinnelig stemmerett og likestilling. YS-forbundet Negotia har imidlertid gjort analyser som avdekker at kvinner ikke bare fortsatt tar mest ansvar for hus og familie, men at de er like tilfreds med denne arbeidsdelingen som menn.- At kvinner fortsatt gjør mest hjemme er vel som forventet, men at kvinner er tilfreds med situasjonen overrasker, sier Inger Lise Rasmussen leder i YS-forbundet Negotia i en pressemelding.YS-forbundet Negotia er opptatt av å bidra til økt likestilling i arbeidslivet. I forbindelse med 100-årsmarkeringer for kvinnelig stemmerett, har forbundet gjort analyser av kvinners og menns deltakelse i familie- og arbeidsliv.- Funnene våre overrasker ikke når det gjelder forhold knyttet til hjem og familie. Nesten 1 av 2 kvinner bekrefter at de «gjør mest» når det gjelder omsorgsansvar for barn, mens knapt 0,2 av 10 menn sier det samme. Videre sier 6 av 10 kvinner at de «gjør mest» i hus og hjem, mens kun 1 av 10 menn sier det samme. Også når det gjelder å være hjemme med sykt barn er bildet det samme, forteller Inger Lise Rasmussen leder av YS-forbundet Negotia:- Dette er interessante funn i lys av debatt om hel- og deltidsstillinger i arbeidslivet, fleksibilitet og opparbeidelse for eksempel av pensjonsrettigheter. Som fagforbund er vi opptatt av å legge forholdene til rette for å sikre lik deltakelse i arbeidslivet både for kvinner og menn.Tross ulikhetene knyttet til omsorgsansvar, viser Negotias analyser at kvinner er tilfreds med skjevhetene.- Det som har overrasket i funnene våre er at nesten like mange kvinner som menn er fornøyd med denne arbeidsdelingen. 26,6 % av mennene og 23,5 % av kvinnene er «svært fornøyd». Videre sier 20 % av mennene og hele 27,5 % av kvinnene at familielivets krav «aldri går utover jobben». For begge kjønn svarer ca 47 % i tillegg at familielivets krav «sjelden går utover jobben», forteller Negotia-lederen:- Tallene overrasker ved at de synliggjør at både kvinner og menn et godt stykke på vei er fornøyd med dagens skjeve arbeidsdeling i hjemmet. Andre statistikker viser samtidig at kvinner i langt større grad enn menn jobber deltid.Rasmussen mener man skal respektere at folk ser ut til å være tilfreds med kombinasjonen av arbeids- og familieliv til tross for store kjønnsskjevheter.- Samtidig er det grunn til noe uro, og til å spørre seg hvor bevisst disse valgene er. Negotia har eksempelvis gjort en rekke analyser som avdekker at kvinner kan minst om pensjon og gjennomgående har dårligere ordninger blant annet som følge av kortere deltakelse i arbeidslivet. Konklusjonen jeg tror vi kan trekke er at det fortsatt er store kjønnsforskjeller knyttet til deltakelse i arbeidslivet og fordeling av omsorgsansvar i hjemmet. Trolig skyldes dette mangel på kunnskap om konsekvensene. Vi er derfor nødt til fortsatt å sette søkelys på denne problemstillingen og jobbe med å tette kunnskapshull hos folk, slik at de gjør informerte og bevisste valg, avslutter Rasmussen.FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK