Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) har oppnevnt et offentlig utvalg for en bred gjennomgang av støtten til barnefamiliene, skriver regjeringen på sine nettsider.Utvalget skal ledes av professor i sosiologi, Anne Lise Ellingsæter.- Vi skal ha gode velferdsordninger for å sikre støtten til familier og barn. Vi vil se på om ordningene for barnefamiliene er målrettet nok. Mye har endret seg de siste 20 årene, og det er derfor på tide med en samlet gjennomgang. Utvalget skal særlig vurdere om det bør gjøres endringer i barnetrygden. Barnetrygden har ikke vært prisomregnet siden 1996, sier Solveig Horne.Utvalget skal vurdere ulike modeller for omfordeling av barnetrygden, blant annet behovsprøving. Videre skal de beskrive det offentlige tjenestetilbudet og overføringsordningene til familier med barn under 18 år. Utvalget skal gå i gjennom barnetrygd, skattefordeler, foreldrepenger og engangsstønad, kontantstøtte, stønad til enslig mor eller far, bidragsforskott, barnetillegg til trygdeytelser, bostøtte fra Husbanken, barnehagesubsidier, skolefritidsordningen og utdanningsstøtte.- De siste 10-15 årene har det vært en kraftig økning i antall barnehageplasser, maksimalpris og lovfestet rett til plass er innført, og kontantstøtten er opprettet. Yrkesaktiviteten blant småbarnsmødre har økt og barn begynner tidlig i barnehage. Høy mobilitet over landegrensene vil trolig fortsette. Utvalget skal vurdere mulige endringer, blant annet for å redusere barnefattigdom og sikre god bruk av samfunnets ressurser, sier Horne.
Medlemmer oppnevnt i Kongen i statsråd fredag 19. juni:
- Professor Anne Lise Ellingsæter, Oslo, leder- Professor Hege Brækhus, Tromsø- Prosjektleder Mathilde Fasting, Oslo- Førsteamanuensis Lars Håkonsen, Bø- Professor Elin Kvande, Trondheim- Forsker Simen Markussen, Oslo- Forsker Axel West Pedersen, Bærum- Professor Liv Johanne Syltevik, Bergen- Forsker Thor Olav Thoresen, Oslo