Unge ansatte er mer ærlige enn de eldre

– Den yngste aldersgruppen har vokst opp i et samfunn og en tid hvor fokuset på etisk adferd er sterkt, og de har fått dette prentet inn fra tidlig av, sier konsernsjef Carl-Fredrik Bjor.

Kolleger på jobb - Foto - Scanpix
Veien hit
I en undersøkelse InFact har gjennomført for Personalhuset Staffing Group, kommer det frem at nesten to av tre norske arbeidstakere ville sagt fra til sin arbeidsgiver om de oppdaget at en kollega hadde løyet om noe alvorlig. 62 % av respondentene hadde ingen kvaler med å si ifra vedrørende sin kollega, om det viser seg at denne har løyet til sin arbeidsgiver om noe alvorlig. Legger man sammen de som sier at de ville avslørt kollegaen med de som svarer at de ikke vet, øker prosentandelen til 92. – Kulturen vi her ser kan nok graderes etter alvorlighetsgrad, altså at det kommer an på hvor alvorlig temaet er. Videre vil dette også ha konsekvenser på både godt og vondt. På den ene siden øker det terskelen for å handle bevisst eller ubevisst uetisk, men det kan trolig også føre med seg konflikter mellom ansatte. Som bedriftsleder kan det være godt å føle seg trygg på at ærligheten vil seire til sist, sier konsernsjef i Personalhuset Staffing Group, Carl-Fredrik Bjor.
Flest mennDe yngste er ærligstNordlendingene gjør det med størst letthet
Nesten ti prosentpoeng flere menn enn kvinner svarer «ja» på spørsmålet om de ville gitt kollegaen på båten for sannheten, med henholdsvis 66 og 57 %. Kvinnene er med andre ord betydelig mer reservert i forhold til å avsløre kollegaen. – Kjønnsvise forskjeller kan være vanskelig å forklare. En undersøkelse blant flere tusen briter i 2010 slo fast at menn lyver betydelig mer enn kvinner. Dernest kom det frem at mange flere kvinner enn menn sier at de får dårlig samvittighet når de først lyver. Man kan derfor kanskje tenke seg at de også vil kunne føle på en slik samvittighet om de blir gjort kjent med at en kollega har unndratt sannheten for bedriftens ledelse, sier Bjor. Det ble også observert relativt store forskjeller mellom de ulike aldersgruppene; Blant de mellom 18-29 år sa 67 % at de ville avslørt kollegaen, mot kun 58 % av de over 65 år. Carl-Fredrik Bjor mener disse funnene kan relatere til at etikk får en stadig større plass i arbeidslivet og samfunnet generelt:– Den yngste aldersgruppen har vokst opp i et samfunn og en tid hvor fokuset på etisk adferd er sterkt, og de har fått dette prentet inn fra tidlig av. De ønsker for egen del ikke å bli assosiert med, eller være del av, et kollegie som opptrer uetisk. Derfor vil de ofte handle i tråd med dette, og setter etikk og moral over forholdet til en uærlig kollega. Men her kan det også være et uttrykk for at de som har stått i arbeid lengst føler større grad av lojalitet til kolleger, og lettere vil komme in en lojalitetstvist i en slik situasjon, sier Bjor.Om man segmenterer ut privat vs. offentlig sektor, ser man en relativt stor forskjell. I privat sektor ville 65 % angitt sin kollega til sjefen, mens det tilsvarende tall i det offentlige er 58 %. Det er tydelige forskjeller mellom de ulike landsdelene, der respondenter bosatt i Nord-Norge skiller seg soleklart ut fra de andre regionene; Her sier så mye som 73 % at de ville avslørt kollegaen. I andre enden av skalaen befinner vestlendingene seg med kun 56 %. Respondentene fra Oslo later til å være samsynt med vestlendingene i dette spørsmålet, et lite prosentpoeng over vestlendingene med 57 %. – Vi vet fra foregående analyser at størrelsen på bedrifter har innvirkninger på arbeidskultur. I de nordligste fylkene er den gjennomsnittlige virksomheten i så vel privat som offentlig sektor mindre, sammenlignet med andre deler av landet. Dette skulle man i utgangspunktet tro gjorde at terskelen for å angi sine kolleger var høyere. Blant annet fordi man i små arbeidsmiljøer jobber tettere på hverandre. Men vi ser altså at det motsatte er tilfelle. En alternativ forklaring kan kanskje være at den Nord-norske kulturen er mer direkte og uredd, sier Bjor.