Norges Bank besluttet å heve styringsrenten

Norges Bank har avholdt rentemøte. Her er dommen.

Makro

Norges Banks hovedstyre har besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,50 prosent.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dette nivået den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Rett før dommen ble offentliggjort, styrket kronen seg kraftig mot euro, fra 9,88 til 9,84. 

Etter at dommen var et faktum, har kronen imidlertid svekket seg mot euro, til omtrent 9,87.

Vurderingen

Det siste året er styringsrenten satt opp, og pengepolitikken er blitt gradvis mindre ekspansiv. Hovedstyrets vurdering er at utsiktene og risikobildet samlet sett tilsier en litt høyere rente. 

«Den underliggende prisveksten er nær inflasjonsmålet. Det er fortsatt god vekst i norsk økonomi, og kapasitetsutnyttingen er noe over et normalt nivå. Det tilsier isolert sett en høyere rente. En høyere rente kan også dempe faren for at gjeld og boligpriser igjen stiger raskt. Samtidig er rentenivået ute svært lavt, og det er betydelig usikkerhet om vekstutsiktene internasjonalt. Det taler for å gå forsiktig frem i rentesettingen», heter det i meldingen fra Norges Bank.

Olsen og Norges Bank mener prognosen for styringsrenten tilsier en litt mindre oppgang i renten enn i forrige rapport. Svakere vekstutsikter og lavere renter ute har bidratt til nedjusteringen. Litt lavere inflasjon og et noe mindre stramt arbeidsmarked her hjemme enn tidligere lagt til grunn har også trukket rentebanen ned. 

«En svakere krone enn anslått har isolert sett trukket renteprognosen opp. Med en renteutvikling i tråd med prognosen anslås prisveksten å holde seg nær inflasjonsmålet i årene fremover, samtidig som arbeidsledigheten holder seg lav. Skulle de økonomiske utsiktene eller risikobildet endre seg, vil også prognosen for styringsrenten justeres», heter det.

Les mer i pengepolitisk rapport her

Spådommene

Nordea Markets var i forkant sikker på at Norges Bank ville heve renten med 25 basispunkter til 1,5 prosent torsdag. 

«Markedet priser inn omlag 50 prosent sannsynlighet for en renteheving, og det er også sprikende meningen blant analytikerne», het det fra Lars Mouland og Dane Cekov i morgenrapporten.

Økonomene i DNB Markets mente på sin side styringsrenten ville bli holdt uendret på 1,25 prosent, men at sentralbanken ville holde fast på sin forventning om en heving før årsskiftet.

Handelsbanken Capital Markets' forventning var at Norges Bank ville vente. 

«Vi tror Norges Bank holder styringsrenten uendret på 1,25 prosent og heller skyver den planlagte rentehevingen til desember/mars. For øvrig tror vi rentebanen som publiseres på torsdag er nokså lik den fra juni», skrev Halfdan Grangård i morgenrapporten.

startsidenpromo
rente
norges bank
pengepolitisk rapport
Nyheter
Makro
Børs