Norges Bank kutter renten

De er også forberedt på å måtte senke renten ytterligere, om det skulle bli nødvendig.

KUTTER RENTEN: Sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto: NTB Scanpix
Makro

Norges Bank har nå kuttet renten med 0,50 prosentpoeng til 1,00 prosent.

Det var på ekstraordinært møte torsdag at sentralbanken enstemmig besluttet at renten måtte settes ned.

«Komiteen følger utviklingen og er forberedt på å sette renten ytterligere ned», heter det i meldingen.

Risiko

Sentralbanken påpeker at det er betydelig usikkerhet rundt varigheten og konsekvensene av virusutbruddet, og trekker frem at det er en risiko for et markert tilbakeslag i økonomien.

«På kort sikt vil aktiviteten i norsk økonomi reduseres betydelig som følge av virusutbruddet. Mange bedrifter er allerede negativt påvirket. Det er kommet flere varsler om permitteringer, og arbeidsledigheten ventes å øke. Et markert fall i oljeprisen bidrar også til å svekke de økonomiske utsiktene», skriver Norges Bank.

De påpeker imidlertid at en lavere rente ikke kan forhindre at coronautbruddet får store konsekvenser for norsk økonomi.

«Det vil likevel kunne dempe tilbakeslaget og begrense risikoen for mer langvarige konsekvenser for produksjon og sysselsetting», heter det.

Reduserer kapitalbuffer

Norges Bank har fredag også gitt Finansdepartementet råd om at kravet til motsyklisk kapitalbuffer i bankene reduseres fra 2,5 til 1 prosent med umiddelbar virkning, og finansdepartementet har i dag besluttet å følge Norges Banks råd.

«Norske banker er solide. De har nok kapital til å bære tap ved et kraftig tilbakeslag. En strammere utlånspraksis kan imidlertid forsterke en nedgang i økonomien. Reduksjonen av motsyklisk kapitalbuffer kan motvirke at bankene strammer inn på sin utlånspraksis», skriver Norges Bank.

Rentekuttet kommer en knapp uke før Norges Banks annonserte rentemøte og rentebeslutning den 19. mars. Dagen før, den 18. mars er det rentemøte i Den amerikanske sentralbaken, som overraskende kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til 1,0 - 1,25 prosent.

rentedom
norges bank
Nyheter
Makro
Børs