Investeringene faller

Nå anslås det lavere investeringer i olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, både i år og til neste år.

Foto: Magnus Rørrvik Skjølberg
Makro

Anslag for samlede investeringer i olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning viser et fall på 2,0 prosent i 2020, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Betydelig lavere investeringer innenfor industrien er hovedårsaken til den samlede nedgangen, som dempes noe av en økning i investeringene innen olje- og gass.

«De siste anslagene for industriinvesteringene i 2020 antyder et kraftig fall, og det ligger nå an til en nedgang på hele 23 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for 2019. Flere oppgavegivere peker på at usikkerhet knyttet til coronapandemien påvirker investeringsanslagene i inneværende år», skriver SSB, som imidlertid påpeker at nedgangen må sees i lys av at industriinvesteringene i 2019 var historisk sett på et høyt nominelt nivå.

Oljeinvesteringene

Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass for 2020 blir nå oppgitt til 184,6 milliarder kroner, en oppgang på 2,4 prosent fra forrige måling. 

Sammenlignet med 2019 er det nå ventet en vekst på marginale 1,6 prosent.

Anslagene øker for alle investeringsområder, men det er særlig anslagene for leting og felt i drift som bidrar til økningen.

2021

Virksomhetenes nyeste anslag for samlede investeringer i 2021 antyder ifølge SSB også en kraftig nedgang på 13 prosent sammenlignet med 2020-anslaget, gitt på samme tid i fjor.

«Nedgangen i 2021 kan hovedsakelig tilskrives en kraftig nedgang i investeringene for olje- og gassvirksomhet. Om det ikke kommer flere nye store prosjekter, vil både industri og kraftforsyning også bidra i negativ retning», heter det i meldingen.

Nyheter
Makro
Industri
Olje