Ola og Kari har ikke tapt én krone på corona

For staten og offentlig forvaltning er 2020 fullstendig krise. Husholdningene, derimot, har like mye å rutte med som for ett år siden.

Første minus: Krisetiltakene fra Jan Tore Sanner og Erna Solberg bidrar til at hele offentlig forvaltning går på første underskudd siden 1990-tallet, men også til at husholdningene er kommet skadefrie fra 2020. Foto: NTB
Makro

Fra tredje kvartal 2019 til tredje kvartal er disponible inntekter i offentlig forvaltning redusert med 20 prosent. 

For husholdningene har det i samme periode vært en bitteliten vekst, 0,2 prosent. De massive tiltakene for å dempe coronakrisen har holdt husholdningene økonomisk skadefrie, i hvert fall i sum.

– Mye fattigere

SSBs nasjonalregnskapstall til og med tredje kvartal viser, ikke uventet, at det som i fjor var ventet å være et overskudd for offentlig forvaltning, er blitt til et massivt underskudd. I stedet for 230 milliarder kroner i pluss for offentlig forvaltning, tyder prognosene fra Nasjonalbudsjettet nå på et underskudd på 209 milliarder kroner.

– Det er underkommunisert hvor mye fattigere staten er blitt, mener Pål Sletten, seksjonsleder i seksjon for nasjonalregnskap i SSB.

– Mye fattigere: Pål Sletten, seksjonsleder i seksjon for nasjonalregnskap i SSB, mener det er underkommunisert hvor mye 2020 har kostet offentlig sektor. Foto: SSB

– Disponibel inntekt for Norge - hele landet under ett - var i tredje kvartal fortsatt 6,5 prosent lavere enn før coronakrisen traff oss, konstaterer Sletten.

– Da er det nesten utrolig at husholdningene som gruppe økonomisk sett er omtrent skadefrie, mener han. 

Sletten understreker at det er store forskjeller mellom husholdningene.

– For mange er 2020 et vondt år, men samlet sett er inntektene i husholdningene ikke mye lavere i tredje kvartal enn før krisen.

Svakeste siden 90-tallet

SSBs tall underbygger nå at 2020 kan bli det første året siden tidlig på 1990-tallet der offentlig forvaltning samlet går i underskudd. I andre kvartal var underskuddet 83 milliarder kroner, før det ble nesten halvert til 44 milliarder kroner i tredje kvartal.

I forrige uke viste nysalderingen av statsbudsjettet for 2020 at underskuddene har krympet raskt i høst. Fra anslagene tidlig i oktober til nå er oljekorrigert budsjettunderskudd redusert med 16 milliarder kroner, mens underskuddet uten noen korrigering for oljesektoren er redusert med hele 38 milliarder kroner. SSBs tall er oppdatert med disse opplysningene.

Ikke alt vises

I statsbudsjettsammenheng dreier diskusjonen seg gjerne om utviklingen i strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd (SOBU), som er den naturlige størrelsen å bruke når oljepengebruken måles mot handlingsregelen. Alternativt ser man på oljekorrigert budsjettunderskudd, som måler hvor mye oljepenger som faktisk brukes, uten eventuell korrigering for budsjettsituasjonen. I begge tilfeller mister man noe informasjon.

– Før sommeren var det mye diskusjon rundt den såkalte «oljepakken», som var ventet å gi et provenytap på rundt 120 milliarder kroner over to år. Men disse tapte skatteinntektene synes ikke i oljekorrigert budsjettunderskudd eller SOBU, sier Sletten.

Tilsvarende er også disse overskuddsmålene korrigert for de store endringene i statens inntekter fra SDØE, utbytter fra Equinor og oljeskatteinntekter utenom endringene i «oljepakken».

Statlig sparing er blitt privat

Samtidig som statens sparing er kraftig redusert, har husholdningene økt sin sparing markant i år. Etter en sparerate på hele 20 prosent i andre kvartal, er sparingen på fortsatt skyhøye 12 prosent.

– Når mottakerne ikke bruker det de får tilført til etterspørsel, har man da nådd helt frem hvis målet også var å holde aktiviteten oppe?

– Finanspolitikken skal både omfordele og stabilisere. I år har jo husholdningene ikke fått lov til å reise eller etterspørre de samme tjenestene som vanlig. Da blir noe av resultatet at de ikke bidrar like mye til å øke aktiviteten. Det resultatet man har oppnådd er å sikre dem mot at den personlige økonomien går overende.

ssb
nasjonalregnskap
statsbudsjett
oljepengebruk
Nyheter
Makro