Bankene har 2,7 milliarder i kontanter – 500 kroner pr. innbygger

Av våre innskudd på 2.448 milliarder kroner i norske banker, er kun 0,1 prosent, eller 2,7 milliarder, tilgjengelig for å veksles til kontanter.

LITE CASH: Det er ikke mer enn 2,7 milliarder i kontanter hos bankene.  Foto: NTB
Makro

Mens mengden bankinnskudd øker for hvert år i takt med kredittveksten, har mengden kontanter vært svakt fallende.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) fantes det 2.448 milliarder kroner i bankinnskudd pr. november 2020. Samtidig fantes det 37,6 milliarder i kontanter. Av disse 37,6 milliardene, har bankene kun 2,7 milliarder, mens resten befinner seg hos publikum og bedriftene. 

Det vil si at kun 0,1 prosent av innskuddene kan tas ut i kontanter. 2,7 milliarder kroner tilsvarer 500 kroner pr. innbygger. Hvis det skulle oppstå en situasjon som øker etterspørselen etter kontanter blant publikum betydelig, ville bankene raskt gått tomme – i hvert fall i første omgang.

Bankene kan bestille mer

Ifølge Norges Bank har sentralbanken fem depoter «som alle har en betydelig beholdning av sedler og mynt». Av sikkerhetshensyn er disse beholdningene unntatt offentlighet. 

Disse kontantene er ikke i statistikken over pengemengden. Hvis det skulle oppstå en situasjon der bankene må be sentralbanken om mer kontanter, ville disse øke mengden kontanter i omløp utover de 37,6 milliardene som eksisterer i dag.

Kritiserte bankene for kontantberedskapen

Bankenes kontantbeholdning er lavere i dag enn den var i 2016 da Norges Bank og Finanstilsynet påpekte ovenfor Finansdepartementet at bankenes kontantberedskap ikke var god nok. Den gang var bankenes kontantbeholdning på rundt 4 milliarder kroner – 1,3 milliarder mer enn i dag. 

I 2018 kom det nye krav fra regjeringen til bankenes kontantberedskap, som skulle gjelde fra 1. januar 2019. 

«Banker skal ha løsninger for å kunne oppfylle kravet i finansforetaksloven § 16-4 første ledd også ved økt etterspørsel etter kontanter som følge av svikt i tilgangen til de elektroniske betalingssystemene», var ordlyden i den nye forskriften. 

Fortsatt ikke tilfredsstillende

I Norges Banks årlige «Finansiell Infrastruktur»-rapport, publisert i mai 2020, kom det blant annet frem at sentralbanken fortsatt ikke er fornøyd med bankenes kontantberedeskap:

«Norges Bank har tidligere pekt på at kundenes muligheter for innskudd og uttak av kontanter har blitt svekket over tid, og at dagens tilbud ikke er fullt ut tilfredsstillende».

Sentralbanken skrev også:

«Bankene fikk frist til 1. januar 2019 til å tilpasse seg forskriften. Finanstilsynet sendte i februar 2020 ut en undersøkelse for å kartlegge bankenes tilpasning til forskriften. Tilsynet fant at de fleste bankene hadde etablert og dokumentert løsninger for å kunne oppfylle kravene i forskriften, blant annet løsninger for økt kontantbeholdning i filialer og automater. Men kun en tredjedel av bankene hadde testet løsningene og bare om lag to tredjedeler hadde definert kriterier for når løsningen skal iverksettes. Etter Finanstilsynets vurdering er det derfor knyttet usikkerhet til bankenes evne til å treffe tiltak i tide og under kontrollerte forhold, og også risiko for at beslutninger tas på feil grunnlag».

Det skal nevnes at Norges Bank er opptatt av beredskapen i hele betalingssystemet, ikke bare kontantdelen. I framtiden kan også digitale sentralbankpenger komme inn som et viktig beredskapselement.

kontanter
banker
norges bank
finanstilsynet
Nyheter
Makro
Bank