Kinderegg for investorer i små oppstartselskap

Visste du at skattereglene tilbyr 22 prosent initiell avkastning på investeringer inntil 500.000 kroner, mulighet for skattefri gevinst på investeringen, og mulighet for tapsfradrag om investeringen mislykkes?

GUNSTIGE REGLER: Investorer i små oppstartselskaper har flere gunstige skatteregler de kan dra fordel av. Foto: Gobitech
Markedskommentarer

Advokat harald Hauge - Harboe & Co Foto: Harboe

Denne muligheten ble innført 1. juli 2017 for investeringer i små oppstartselskap. Muligheten er imidlertid relativt ukjent for både oppstartselskaper og investorer. Vi er nå på den tiden av året hvor det etableres flest nye selskaper, så da passer det med en gjennomgang av denne gunstige støtteordningen. Og har man ikke fått fradrag før, men kvalifiserer, må man ta en runde med selskapet og eventuelt gjøre en egenretting i Altinn for 2017/2018.

Ordningen gir personlige skattefradrag for eksterne investorer som foretar treårige investeringer i oppstartselskaper. Selskapene kan maksimalt motta slike investeringer på 1,5 millioner kroner pr. år, og hver investor kan maksimalt få fradrag for en investering opp til 500.000 kroner pr. selskap. Investor kan gjøre investeringen gjennom et holdingselskap. Som jeg vil komme tilbake til gjør det ordningen ekstra gunstig.

For å kvalifisere for fradrag er det dessverre et trangt nåløye. Men mange selskap kan bruke ordningen for å tiltrekke seg eksterne investorer.

Krav til investor

Investoren må være ny investor i selskapet. Investorens nærstående kan heller ikke ha vært investert i selskapet. Ansatte i selskapet kan ikke nyte godt av ordningen, og investor kan heller ikke bli ansatt i løpet av eierperioden som kreves. Inngår selskapet i et konsern når investering gjøres, gjelder kravene for alle konsernselskapene. Investor kan for eksempel ikke bli ansatt i et annet konsernselskap i eierperioden.

Investor må minimum investere 30.000 kroner for å få fradrag. Investeringen kan skje i forbindelse med stiftelse eller en senere kapitalforhøyelse. Både investert aksjekapital og overkurs regnes med.

Investor kan investere i flere selskap over flere år. Men investor kan kun gjøre én investering pr. selskap, og maksimalt fradrag per år er 500.000 kroner.

Hvis flere investerer via et felles selskap skal eierne ha forholdsmessig fordeling av fradrag etter eierandel. Eiere som har investert mindre enn 30.000 kroner får imidlertid ikke fradrag.

Fradragseffekten er lik skattesatsen på 22 prosent. En investering på 500.000 kroner vil derfor gi en «tilbakebetaling» på 110.000 kroner over skatteseddelen. Et slikt fradrag får man ikke på andre investeringer!

Det stilles imidlertid krav til eiertid. Regelverket innebærer at dersom man investerer i løpet av år en, så skal det gå tre etterfølgende kalenderår uten salg eller utdelinger, slik at man først kan motta utbytte eller selge aksjene i år fem for å unngå at fradraget reverseres.

Krav til selskapet

Selskapet det investeres i må være yngre enn seks år, medregnet stiftelsesåret. Selskapet må være et norsk AS, eller et tilsvarende EØS-selskap med skatteplikt til Norge.

Selskapet må videre ha færre enn 25 ansatte, beregnet etter årsverk. Driftsinntekter og balansesum må også være lavere enn 40 millioner kroner. Inngår selskapet i et konsern når investeringen gjøres, skal kravene regnes på konsernbasis.

Hvert år kan selskapet motta maksimum 1,5 millioner kroner under ordningen. Kapitalutvidelsen(e) som skal kvalifisere for ordningen må skje separat. Det er selskapet som velger hvilke kapitalutvidelser som skal medføre fradrag, og typisk vil det være de første for å lokke til seg kapital.

Selskapet må hovedsakelig drive annen aktivitet enn passiv kapitalforvaltning, og ha årlig lønnsgrunnlag på minimum 400.000 kroner. Dette gjør det litt vanskeligere å lage rene «feederløsninger» hvor man kan tilby skattefradraget som en gratis initiell avkastning, og hvor selskapet som mottar de 1,5 millioner kronene kan investere disse videre, for eksempel i et utviklingsprosjekt eller som aktiv kapitalforvaltning.

Siden ordningen innebærer en form for statsstøtte, kan selskapet ikke være i økonomiske vanskeligheter. Kriteriene er lik som for SkatteFUNN, hvor myndighetene nå forsøker å klargjøre innholdet. Et kritisk punkt er om halvparten av aksjekapital og overkurs har vært tapt.

Bruk holdingselskap

Det er investor personlig som får fradraget, selv om investeringen skjer indirekte via et holdingselskap. I så fall vil en eventuell gevinst på investeringen være skattefri under fritaksmetoden. Og har man et separat holdingselskap for den aktuelle investeringen, vil man kunne få tapsfradrag på aksjene i holdingselskapet med cirka 32 prosent hvis investeringen mislykkes. Da kan man likvidere dette. Ved tap tar staten dermed mer enn halve regningen når man regner med fradraget på 22 prosent.

Fradrag, skattefri gevinst og mulighet for tapsfradrag - et kinderegg!

Nyheter
Markedskommentarer