Hvor bærekraftig er bærekraftsatsingen?

Erfaring og Aker Offshore Winds prospekt viser atdet ikke er gitt at fornybartrenden fortsetter på samme måte som nå.

MANGE RISIKOFAKTORER: Vindkraft virker i dag som en god kilde for alternativ energi. Det kan imidlertid endre seg... Foto: Bloomberg
Markedskommentarer

Fokuset på miljø og fornybar energi er ikke nytt, selv om det ofte kan virke slik. Faktisk har anerkjente synsere tidfestet det nært forestående økologisk sammenbruddet helt siden 1960-tallet. For eksempel erklærte Det nasjonale instituttet for atomsfærisk forskning i USA i 1970 at vi ville få en ny istid innen 2033. Professor Paul Ehrlich ved Stanford University hevdet samme år at verdens hav ville være fullstendig døde innen 1980. Senere, i 2008, advarte tidligere visepresident Al Gore at nordpolen ville være fri for is allerede i 2018. Nå sto menneskeheten overfor global oppvarming, og ikke global nedkjøling.

Samtidig har det ikke skortet på alternative energikilder som angivelig kunne forhindre at de dystre spådommene ble virkelighet. I 1989 ble «kald fusjon» lansert som en lovende mulighet med null risiko, i motsetning til tradisjonelle atomkraftverk. Senere forskning ga imidlertid ikke gode resultater. Store summer er dessuten satset på utvikling av bølgekraft, men også disse prosjektene har hittil skuffet. Sol- og vindkraft har gjort det langt bedre, men fortsatt avhenger fremveksten av disse energikildene ofte av offentlige subsidier. De er med andre ord ikke «finansielt bærekraftige» helt ennå.

I tillegg vil ethvert selskap i disse sektorene møte hard konkurranse fra utlandet, inkludert fra lavkostprodusenter i Sørøst-Asia og en hærskare tungt finansierte teknologipionerer i USA. Som vi så under dotcomboblen rundt årtusenskiftet, vil de fleste oppstartsbedriftene innenfor revolusjonerende teknologier relativt raskt bukke under. Etter hvert som bransjen modnes, fremstår en knippe giganter som vinnere - men få kan på forhånd si hvilke.

Utfordringene med korrekt å spå den fremtidige utviklingen har bidratt til at fornybar energi over lange tidsperioder ikke har vært noen eksepsjonelt gullkantet investering. Det eneste norskforvaltede miljøfondet med en 20 årig historie har gitt en annualisert avkastning på 8,7 prosent, mot 16,7 prosent for Odin Eiendom og 13,6 prosent for Nordea Nordic Small Cap. Sharperatioen på 0,27 er slettes ikke ille, men bare en brøkdel av det vi har sett fra den seneste tidens fornybarinvesteringer.

Sharperatioen er et mål for hvor godt investorene får betalt for å ta ekstra risiko ut over statsobligasjoner. Aker Offshore Winds  prospekt fra august i fjor gir en detaljert beskrivelse av hva selskapets ledelse selv regner som risikofaktorer. Disse inkluderer ikke bare at selskapet er nytt og magler driftshistorie, men også at fornybarsektoren fortsatt er i utvikling. «Uventet suksess i andre deler av fornybar energi kan redusere presset på myndighetene til å tillate utviklingen av offshore vindkraftanlegg,» heter det. «Både offshore vind og fornybar energi generelt opplever hyppige endringer og utviklinger i teknologi og forretningsmodeller.»

En annen risiko er «volatilitet i globale økonomiske og sosiale forhold.» Her vises det blant annet til at en økonomisk nedtur kan forsinke «det grønne skiftet». Dette er et viktig punkt. Hvor sannsynlig er det at myndigheter over hele verden vil prioritere subsidier til vindkraftverk fremfor å opprettholde normale velferdstilbud? Vi trenger ikke en gang å sette svake grupper opp mot hverandre. Det holder å sette sterke grupper - som olje- og gassarbeidere, fornybarmilliardærene og den politiske makteliten - opp mot hverandre. Man kan ikke utelukke at fagforeninger og industriorganisasjoner over hele verden setter hardt mot hardt, når radikale grep for å trappe ned deres bransjer planlegges og gjennomføres.

For Norges vedkommende avhenger satsingen på bærekraftig energi paradoksalt av at produsentene av ikke-bærekraftig energi fortsetter å gjøre det bra. Ifølge OEC sto fossile brennstoffer i 2018 for 55 prosent av vår vareeksport. Også av de gjenværende 45 prosentene har mange bransjer møtt sterk motstand fra miljø- og naturorganisasjoner, inkludert lakseoppdrett og produksjon av metaller, kunstgjødsel og helsefarlige kjemikalier.

For øvrig er den mest oppsiktsvekkende risikofaktoren i Aker Offshore Wind-prospektet en «risiko for brudd på anti-korrupsjonslover» – akkurat som om bestikkelser og lignende er noe som «bare skjer.» Det blir litt som når en «lykkelig gift» mellomleder plutselig oppdager at han etter et særdeles vått julebord befinner seg bukseløs i et hotellrom med en 18-årig intern, stikk i strid med alle etiske retningslinjer og ledelseskurs...