70 prosent av utslippene helt uten CO2-avgifter

Verden mangler massivt med CO2-avgifter, advarer OECD. Flere land har til og med kuttet i avgiftene de siste årene.

Blandet vurdering: OECDs generalsekretær Angel Gurrias rapport viser høye norske CO2-avgifter, men også ugunstig høye norske el-avgifter. Foto: Eivind Yggeseth
Miljø

97 prosent av energibaserte CO2-utslipp utenom veitransporten har avgifter langt under nivået som gjenspeiler skadene på miljøet, konstaterer OECD.

Dessuten: Av utslippene utenom veitransport skjer 82 prosent helt uten noen form for CO2-avgift. 

Når disse sektorene står for 85 prosent av totale CO2-utslipp, betyr det at 69,7 prosent av CO2-utslippene slipper enhver form for avgift.

Har til og med kuttet

Konklusjonen er basert på en analyse av 44 land. Bare fire av disse har avgifter som overstiger 30 euro pr.tonn CO2, Nederland, Danmark, Norge og Sveits. OECD understreker at 30 euro pr. tonn CO2 er å anse som et svært lavt estimat på skadene CO2-utslippene medfører.

«Flere land har til og med senket sine energiavgifter de seneste årene», rapporterer OECD i et forvarsel før den årlige rapporten «Taxing Energy Use».

Dette gjelder blant annet Storbritannia, Sveits, Sverige, Tyrkia, Finland, Japan og Slovakia.

OECD peker imidlertid på at flere land også benytter kvotehandel som et virkemiddel i sin klimapolitikk. For disse landene vil den totale kostnaden forbundet med utslipp dermed være høyere enn avgiftene alene signaliserer.

Skattlegger transport hardere

Avgiftsnivået i transportsektoren er gjennomgående langt høyere, men heller ikke her er avgiftene høye nok til å reflektere skadene i alle land. Brasil, Indonesia og Russland har samlede avgifter under 30 euro pr. tonn CO2.

OECD peker samtidig på at det høye avgiftsnivået innen veitransport også reflekterer ikke-klima-relaterte kostnader for omverdenen av transporten, herunder lokale utslipp og støy.

Samtidig viser OECD til paradokset at kull, som står for halvparten av CO2-utslippene, har lave eller ingen CO2-avgifter, mens gass, som er langt renere, har langt høyere avgifter (se tabell). Dessuten er både skipsfarten og internasjonal luftfart unntatt fra klimaavgiftene.

Gjennomsnittlige avgifter i OECD

EnergibærerEnergiavgiftEksplisitt CO2-avgift

Total effektiv CO2-avgift

Bensin84,341,5085,83
Diesel70,653,1173,76
LPG10,230,8911,12
Naturgass4,081,195,26
Biodrivstoff4,520,124,64
Parafin4,270,344,61
Brenselolje3,500,463,96
Kull0,610,130,73
Gjennomsnittlig avgift i euro pr. tonn CO2. Kilde: OECD

– Gir proveny

Likevel mener OECD at avgiftene må heves, og gjerne suppleres med subsidier og statlige investeringer, for å forsterke overgangen til energibærere med mindre CO2-utslipp. CO2-avgifter har dessuten den fordelen foran andre klimatiltak at de gir inntekter til staten, som kan brukes for eksempel til annen skattelette for å kompensere for avgiftsbelastningen.

Om samtlige land hevet avgiftene til 30 euro pr. tonn CO2 for alle energibærere, ville dette generere et proveny på 1 prosent av BNP, omtrent en fordobling fra dagens proveny.

Farlige el-avgifter

En rekke land innkrever elektrisitetsavgifter, ofte uavhengig av hvordan elektrisiteten er produsert.

«Elektrisitetsavgifter kan hemme avkarbonisering gjennom bruk av elektrisitet», advarer OECD.

Norge, Sverige, Finland og Sveits er blant landene som har høyest elektrisitetsavgifter. Takket være høye CO2-avgifter på andre energibærere, er likevel Sveits blant landene som har størst incentiver til å skifte fra CO2-tunge energibærere til elektrisitet. I Norge er disse incentivene, altså avgiftsgapet mellom rene og karbontunge energibærere, bare midt på treet.

Når Norge likevel har en mindre karbonintens energimiks enn avgiftsincentivene skulle tilsi, forklarer OECD det med at Norge fra naturens side er utstyrt med rikelig ren energi i form av vannkraft, og ikke med en villet politikk.

co2-utslipp
co2-avgift
klimapolitikk
veitransport
politikk
Nyheter
Miljø