+ mer

Dette kan kutte klimagassutslipp fra tungtransporten kraftig

Nå skal det settes i gang prøveprosjekt på elektrisk vei i Norge.

Norge har satt seg ambisiøse klimamål for transportsektoren, og klimagassutslippene skal ned. Elektrisk vei kan bidra stort, viser ny forskning ifølge en pressemelding fra SINTEF.Analyser fra forskningsprosjektet  viser at det kan oppnås en årlig reduksjon i klimagassutslipp fra den tunge godstransporten på hele 65 prosent innen 10 år etter bygging av elektrisk vei, og over 75 prosent innen 30 år. 
Flere teknologier kan benyttes sammen
– Sammen med andre nullutslippsalternativer, som hydrogen, ren batteridrift eller biodrivstoff, er elektrisk veg et alternativ for å redusere utslipp fra tungtransporten, sier Tom E. Nørbech, prosjekteier i Statens vegvesen.Ifølge ELinGO har Norge forutsetninger for å kunne realisere et første, fullskala pilotprosjekt, og kan starte med de strekningene som gir best samfunnsøkonomisk lønnsomhet.– Blant annet i Sverige og i Tyskland er det igangsatt demonstrasjonsprosjekter for å teste ut de ulike teknologiene for elektrisk vei. Nå håper vi at det også kan etableres teststrekninger i Norge for å teste ut ulike konsept under norske klimaforhold, sier Torun Rise, prosjektleder i SINTEF Byggforsk.
Et prøveprosjekt kan bidra til å:
  • Klargjøre teknologienes modenhet (for eksempel hvordan de klarer seg i kaldere klima, betydningen av salt m.m.).
  • Demonstrere at konseptet kan løse et transportbehov og fungere for brukerne.
  • Vise hvilke trafikktyper og vegtyper som er egnet for elektrifisering og for ulike teknologier.
  • Tydeliggjøre kostnader for demonstrasjonsprosjekter.
  • Legge til rette for økt aksept.
  • Få uløste spørsmål på bordet.
Et prøveprosjekt krever store investeringer i så vel infrastruktur som kjøretøyer. Det må derfor skje omfattende undersøkelser og drøftinger med transportbransjen før et eventuelt prøveprosjekt besluttes, heter det. Det må også så langt som mulig tas høyde for at den teknologiske utviklingen kan bringe nye og mindre innsatskrevende løsninger.ELinGO-prosjektet er et samarbeid mellom statlige og private aktører. På sluttkonferansen for prosjektet deltok rundt 100 deltagere, deriblant samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen, som fikk overlevert sluttrapporten og deltok i paneldebatten.
Motor
Nyheter
Transport