DAB+ eller DAB minus

Bilkjøperen trodde at den nye bilens radio hadde den riktige DAB-versjon. Slik var det ikke, og radiokanalen forsvant. Hva gjør en forbruker som ikke får levert i henhold til avtalen?

Motor

Radiokanalene som forsvantDa NRK og mange andre radiokanaltilbydere sluttet å sende på FM-nettet, stengte de også sending på det opprinnelige DAB-nettet. Mange radiolyttere fikk seg da en overraskelse. Jeg var blant disse. Den nye bilens rikholdige kanaltilbud ble over natten redusert til nesten ingen ting.Jeg trodde at den nye bilens radio hadde den riktige DAB-versjon. Slik var det ikke.Hva ble avtalt?Da bilen ble kjøpt i 2012 hadde jeg overfor selgeren presisert at jeg ville ha levert en radio i bilen med DAB+. Dette ble skrevet slik inn i kjøpekontraktens utstyrsliste: «DAB radio (DAB+ fra MY13)».Da NRK i begynnelsen av januar i 2017 kuttet ut FM-signaler i Osloområdet, ble også ordinær DAB utkoblet. Dette ble påpekt overfor bilforhandleren, som mente at jeg hadde fått levert det jeg hadde krav på - ordinær DAB (= ikke DAB+, som fra da av var nødvendig for å få inn bl.a NRK-kanalene). Jeg ble tilbudt oppgradering fra DAB til DAB+ for NOK 8.664. Til dette svarte jeg med et krav om tilbakebetaling av disse NOK 8.664, som det vil koste å utbedre leveransens mangel, dersom bilforhandleren ikke ville skifte/endre radioen til å kunne ta inn DAB+.Etter bilforhandlerens mening var det kjøpt en 2012 modell med ordinær DAB radio. Ordlyden «DAB radio (DAB+ fra MY13)» kom tydelig frem i utstyrslisten som var vedlegg til kjøpekontrakten. Det var da spesifisert i utstyrslisten at DAB+ ikke var tilgjengelig før på 2013 modell. Bilforhandleren mente at jeg burde satt meg bedre inn i kjøpskontrakten da denne ble skrevet. At det ble stilt så mye spørsmål rundt DAB-ordlyden i kontrakten forundret bilforhandleren, spesielt med tanke på min bakgrunn som advokat. Bilforhandleren opplyste også at DAB+ heller ikke var «et tilgjengelig utstyrspunkt fra fabrikk på kjøpstidspunktet i 2012».Til dette bemerket jeg at jeg som kunde ikke kunne forstå at «MY 13» betød at DAB+ ikke vil bli levert. Da skulle det bare stått DAB i kontraktsvedlegget, og intet villedende tillegg om DAB+. Jeg opplyste videre om at jeg trodde at MY13 var en radiomodellbetegnelse for den DAB+radio jeg skulle få, og mente at bilforhandleren, som har skrevet dette inn i utstyrslisten, må ta den økonomiske belastning for en i beste fall uforståelig tekst. DAB+ er et etablert uttrykk som en vanlig kunde kan forstå; MY 13 er det ikke.Min argumentasjon overfor forhandleren førte ikke frem, og jeg fikk derfor installert en annen DAB+løsning i bilen fra annen leverandør.Klage- og konfliktløsningsorganer for forbrukereHva gjør da en forbruker som ikke har lyst til å gi seg? De tradisjonelle tvisteløsningsorganer som forliksrådet og domstolene, er tungvinte, tidkrevende og kostbare for en forbruker.Overfor banker og finansinstitusjoner kan det klages til Finansklagenemnda. Avgjørelser derfra er bare rådgivende. Selv om det stort sett er de saker som det innklagede selskap ikke aksepterer avgjørelsen i som blir kjent i pressen, blir de fleste avgjørelser i Finansklagenemnda lagt til grunn av partene, bl.a fordi den er sammensatt med flinke jurister.Innenfor nyboligsektoren kan saker mellom en forbruker og et medlem av Boligprodusentenes Forening bringes inn for Boligtvistnemnda (saker tvistesum på nå minst NOK 11.300). Heller ikke her er nemndsavgjørelser bindende, men nemndas faglige tyngde innebærer at de fleste nemndsavgjørelser aksepteres lagt til grunn.Generelt kan alle forbrukersaker bringes inn for Forbrukerrådet. Dersom behandlingen der ikke gir enighet mellom partene som resultat, kan forbrukeren kreve at Forbrukerrådet videresender saken til avgjørelse i Forbrukerklageutvalget. En avgjørelse der har virkning som et forvaltningsvedtak – blir endelig og bindende mellom partene dersom ikke en av partene bringer saken inn for ordinær domstolsbehandling.Jeg bragte saken inn for Forbrukerrådet.Forbrukerrådets synI en epost til partene skrev Forbrukerrådet:«Klager i saken har allerede avvist forslaget om å få dekket halvparten av kostnadene og ønsker at saken avgjøres i Forbrukerklageutvalget dersom partene ikke kommer til enighet i Forbrukerrådet.Som nevnt i vår e-post av 7. november anser Forbrukerrådet at det er selger som er nærmest til å bære risiko for eventuelle uklarheter i kontrakten. I denne saken vurderer Forbrukerrådet at innklagede, som profesjonell bilselger, har bedre forutsetninger for å kjenne til utstyrsbetegnelser og hvilke utstyrspunkt som var tilgjengelig i 2012 og derfor burde ha uttrykt seg klarere dersom DAB+ ikke var ment å være inkludert i kjøpesummen. For eksempel kunne parentesen vært sløyfet, alternativt kunne selger i klartekst ha skrevet at DAB+ først var tilgjengelig fra neste bilmodell».En uttalelse fra Forbrukerrådets saksbehandler har naturligvis lavere rettskildemessig vekt enn en dom fra Høyesterett eller lagmannsretten. Men en uttalelse eller avgjørelse fra et forvaltningsorgan som ikke selv er part i en sak, anses oftest å gi uttrykk for gjeldende rett når uttalelsen/avgjørelsen ligger innenfor vedkommende organs sentrale område, som i denne saken.Bilforhandleren ga seg derfor, og utbetalte det krevede beløp. Når forhandleren ikke selv hadde villet utbedre den mangel forbrukeren påberopte seg med en gang, hadde forhandleren også tapt sin rett til å reparere mangelen selv.OppsummeringDAB minus ble til DAB+ uten ekstraomkostninger for forbrukeren. En forbruker er beskyttet mot den næringsdrivende som skriver noe inn i kontaktsdokumenter som en alminnelig forbruker ikke uten videre kan forstå slik den næringsdrivende i ettertid måtte ønske det.Det må antas at det hadde vært rimeligere for bilforhandleren å utbedre feilen (skifte hele eller deler av radioen) selv, enn å betale det fulle erstatningsbeløpet samt å irritere en mulig fleregangerskunde såpass mye at kundeforholdet avsluttes før neste bilkjøp.KildeKlagesak for Forbrukerrådet høsten 2017 (17/16656-15)Artikkelen er skrevet av advokat (H) Per P. Hodneland, .  

dab-radio
juss
bing hodneland
Nyheter
Personlig økonomi