Hegnar om raseriet mot bompenger

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen mandag 3. september 2018:Inntektene fra landets 227 bomstasjoner er i år anslått til nesten 11 milliarder kroner. Fra 1. oktober i år kommer det mange nye i kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg (bilistene må betale for å kjøre innenfor og mellom kommunene), og fra mars neste år blir det 53 nye bomstasjoner i Oslo.I Stavanger er 67.000 mennesker medlem av Aksjonsgruppa mot bompenger, og det er til og med blitt et politisk parti av Folkeaksjonen nei til mer bompenger, og partiet har tre representanter i Stavanger bystyre. 18.000 bilister har organisert seg i Oslo mot de nye bompengestasjonene.Før valget i 2013 sa FrP at de ville fjerne alle bomstasjonene (FrPs nye landbruksminister Bård Hoksrud var en av de ivrigste), men i Nasjonal transportplan 2018–2029 er det lagt inn 131 milliarder kroner i bompenger. Svaret fra FrP er selvfølgelig at partiet ikke har makten alene, og derfor består bompengeinnkrevingen. Og den blomstrer opp over hele landet i såkalte bypakker (Oslopakke 3, Tromsøpakke 3).Opprøret i Rogaland er lett å forstå, for kollektivtransporten er svakt utbygget, og bilen er nødvendig for reise til arbeid, transport av barn til barnehager, skoler osv. Tvungne reiser gjør alt dyrere for bilistene.Motstanden mot alle de nye bomstasjonene er også begrunnet med at pengene ikke bare går til veier, men til kollektivtrafikk, sykkelstier og gangfelt (Oslopakke 3).Det var enklere for noen tiår siden, da utvalgte veier staten ikke fant penger til ble finansiert med bompenger, og bilistene tellet ned, sammen med politikerne, til veien var nedbetalt og bomstasjonen ble fjernet.Også nå skjer det at bomstasjoner fjernes, men 11 milliarder kroner skal inn årlig i et spleiselag mellom stat og kommunene, så bompengefesten fortsetter over hele landet.Bompengene skal også fjerne deler av biltrafikken, slik MDG i Oslo ønsker, og det kreves inn penger for å redusere rushtidstrafikken (Stavanger og Oslo) og bilkjøringen på dager med spesielle luftproblemer (Bergen).At man her bruker prismekanismen er ikke så rart, og det virker. Trafikken generelt går ned hvis prisen settes (nok), opp og rushtidstrafikken går ned (i Stavanger skal en passering koste 44 kroner i rushtiden og 22 kroner utenom). Oslo får det samme systemet.At prismekanismen brukes slik den skal og bør brukes, er fornuftig, men det er klart usosialt.De med mye penger slipper køer og får kortere reisetid, mens andre med svak økonomi som er helt avhengig av bilen, og ikke kan flyttet reisen til utenom rushtiden, blir rammet hardt.Alternativene til bompengeinnkreving er ikke mange. Det åpenbare er å bygge færre veier, broer og tunneler, eller at staten må bevilge mer og redusere andre utgiftsposter, eller kreve inn skatter og avgifter på andre måter.Det blir ikke noe bedre eller annerledes for bilistene i Oslo eller Rogaland med Jon Georg Dale (FrP) i Samferdselsdepartementet. Det er rett og slett for vanskelig å erstatte 11 milliarder kroner som bilistene skal betale.Men kritikkstormen i Rogaland er så sterk at det kan endre det politiske landskapet.Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) ble på et møte møtt med buing og at folk vendte henne ryggen.Vi, for vår del, ser frem til å suse gjennom bompengestasjonene, heiet frem av MDG.

Les også