Maktkamp sender aksje til himmels

Dagens styreleder og styrelederen som gikk av i april kjemper om makten i Baltic Sea Properties. Det sender aksjekursen til himmels.

EKS-STYRELEDER TIL MAKTKAMP: Sigurd Persson (t.h.) i BCP satt i to år som styreleder i Baltic Sea Properties frem til 16. april i år. Nå går han til kraftig angrep på styret. Her sammen med BCP-partner Ove Skjølingstad. Foto: Kaare Martin Granerud
Næringseiendom

«Slik vi leser rapporter og børsmeldinger har selskapet flere finansieringsforhold som bekymrer oss som største eier. Det er vår oppfatning at summen av dette vil kreve tilførsel av kapital til selskapet. Forrige emisjon var svært utvannende for aksjonærene og det vil være uheldig hvis selskapet igjen må hente kapital», skriver største aksjonær, BCP, i et brev sendt 7. oktober til styret i Baltic Sea Properties (BSP)  .

Tidligere styreleder på krigsstien

Bak BCP-brevet står Olav Stangeland, Sigurd Persson, Steffen Kylevik og Ove Skjølingstad. Persson satt som styreleder i BSP i to år frem til generalforsamlingen 16. april. Persson sier i brevet sendt til aksjonærene datert 6. oktober at han ikke tok gjenvalg med bakgrunn i administrasjonens handlinger som manglet forankring i styret.

– Det er overhodet ingen tanker eller planer om noen som helst emisjon, sier dagens styreleder Bjørn Bjøro.

Han satt som styremedlem under Persson, og er svært opprørt over BCP-trioen.

Klaget til Finanstilsynet

4. juni sendte BSP en børsmelding om at det var aktører i markedet som ringte rundt og fortalte småaksjonærer i selskapet at det var et emisjonsbehov, og at dette ville vanne ut aksjeverdiene.

– VIL DRA UT VERDIER: – BCPs initiativ gjorde det nødvendig med bastante mottiltak, sier Bjørn Bjøro, styreleder i Baltic Sea Properties. Foto: Baltic Sea Properties

«Selskapet vil presisere at Selskapet per nå ikke har noen konkrete planer om å gjennomføre en emisjon», het det i meldingen.

I tillegg til børsmeldingen sendte BSP-styret et varsel til Finanstilsynet om forsøk på markedsmanipulasjon.

– Dette er ikke behandlet ennå, sier Bjøro, som lar det skinne gjennom at han bestemt mener at det ikke er BCG selv som kontakter aksjonærer, men på vegne av et styremedlem i BCP.

– I en oppkjøpsaksjon som startet 31. august for å ta makten i BSP og deretter å dra verdier ut av selskapet, var det imidlertid to personer som er i både BCP og det av Tilsynet avskiltede TriPluss som kontaktet aksjonærene. Dette gjorde det nødvendig omgående å iverksette bastante mottiltak, sier Bjøro.

BALTISK PORTEFØLJE: Dagligvarekjeden Norfa er en av Baltic Sea Properties' store leietagere i Baltikum. Foto: Baltic Sea Properties

– Det var ikke oss, vi har ikke kommunisert forholdene i det hele tatt før i brevet vi sendte, sier Persson.

– Vet du hvem som gjorde det?

– Jeg er ikke kjent med hvem som kontaktet aksjonærene.

– Bjøro hevder TriPluss står bak?

– For det første, så har ikke TriPluss noen interesser i BSP. Ove Skjølingstad og jeg er ansatt der. For det andre så har vi ikke vært i kontakt med noen aksjonærer ut over de som satt i styret i forkant av børsmelding 4. juni. Det virker som han roter fælt. Dette må han dokumentere, sier Persson.

Brevet inneholder notorisk uriktige påstander, og det er ikke selskapets oppgave å spre uriktigheter
Bjørn Bjøro, Baltic Sea Properties

– Hvorfor går dere ut med emisjonsspekulasjonene hvis dere tror dere vil bli vannet ut?

– Vi ønsker å legge press på selskapet for å selge eiendommer. Vi har ikke gått ut med emisjonsspekulasjonene. Dette fremkommer som et av alternativene i årsmeldingen. Selskapet har ifølge halvårsrapport topplån på 53,5 millioner som forfaller før sommeren 2021, i tillegg til flere store løft på vedlikehold av eiendommer, sier Persson.

– Om salget går gjennom til Norfa (se sidesak), vil emisjonsbehovet kanskje reduseres. Det fremkommer ikke av børsmeldingen hvilke effekter salget gir, sier han.

Hamstrer aksjer

BCP har opprørt Bjøro så kraftig at han har satt inn store ressurser for å sikre seg kontrollen over selskapet og forhindre at BCP får skaffet seg mange aksjer.

Det som til vanlig er en så godt som død aksje på Merkur Market, har siden starten av september børsmeldt handler fra styreleder Bjørn Bjøro hele 18 ganger.

29. september alene sendte Bjøro ni flaggemeldinger. Samlet sett har Bjøro vært involvert i omsetning av 991.000 Baltic-aksjer i perioden. Selskapet har totalt drøyt 16 millioner aksjer.

Handler for Centralkirken

I tillegg til å være styreleder i Baltic Sea Properties, er Bjøro styreleder i Eiendomskapital Norge V (EKN) og medlem av Forvaltningsutvalget i Metodistkirken i Norge, Centralkirken Oslo.

Kirken er samtidig største eier i EKN med snaue 70 prosent av aksjene.

Baltic Sea Properties

  • Ble etablert under den forrige eiendomshypen.
  • På midten av 2000-tallet lokket Verdispar investorer inn i svært luftige eiendomsprosjekter i Øst-Europa og Dubai som stort sett gikk helt galt.
  • Selskapet eier og forvalter i dag cirka 124.000 kvadratmeter næringseiendom i Baltikum.
  • Børsnotert i 2017 på Merkur Markets. 
  • Markedsverdien av selskapet er 346 millioner kroner etter en nær dobling av aksjekursen på to måneder.
  • Eiendomsporteføljen er i halvårsrapporten taksert til 813 millioner kroner.

Mens Bjøro kjøpte aksjer med begge hendene for nivåer på 50 kroner, solgte han 24. september 228.940 aksjer til Centralkirken til en kurs på 43,65 kroner og tømte nær sagt hele EKNs beholdning. Dagen etter handlet han igjen aksjer til kurser på over 50 kroner i markedet. Metodistkirken sitter i dag på 1,062 millioner aksjer – 15,9 prosent. Ved nyttår hadde Centralkirken drøyt 8,4 prosent, mens EKN ikke var representert på listen over de ti største aksjonærene. I dag har EKN 82.116 aksjer.

Rett før helgen handlet EKN aksjer på 57 kroner, mens i halvårsrapporten var verdijustert egenkapital beregnet til 46,19 kroner pr. aksje.

BCG hadde ved nyttår 14,1 prosent av aksjene, i dag sitter de på 2 prosentpoeng mer.

– Ikke administrativ kapasitet

– Hvorfor solgte EKN til Centralkirken på kurser langt under de dere kjøpte selv?

– Fordi Centralkirken ikke hadde administrativ kapasitet til å foreta enkeltkjøp, og det ble vedtatt å kjøpe aksjer EKN hadde fra tidligere til en bestemt kurs, ut fra hva de opprinnelig var kjøpt for med et påslag, sier Bjøro.

– Hvorfor børsmeldte dere ikke at deres største aksjonær hadde sendt et brev til styret om sin bekymring for den finansielle situasjonen?

– Jeg hadde ikke sett brevet fra BCP før administrasjonens arbeid med børsmeldingen hadde kommet meget langt. Brevet inneholder notorisk uriktige påstander, og det er ikke selskapets oppgave å spre uriktigheter. Derfor ville det ikke vært nødvendig eller riktig, sier Bjøro.

BALT-ME
baltikum
aksjonæropprør
breaking
Nyheter
Næringseiendom
Børs