Farstad Shipping har i ettermiddag sendt ut følgende melding i kjølvannet av Norsk Hydros kansellering av intensjonsavtalen med selskapet: Farstad Shipping har i ettermiddag sendt ut følgende melding i kjølvannet av Norsk Hydros kansellering av intensjonsavtalen med selskapet: "Vi viser til vår pressemelding sendt ut tidligere i dag hvor vi informerte om at vi ville komme tilbake med ytterligere informasjon om grunnlaget for Norsk Hydros kansellering av intensjonsavtalen med Farstad Shipping.Ifølge Norsk Hydro hadde de avdekket at teknisk informasjon var håndtert i strid med Hydros prosedyrer. Konkret var dette relatert til ulik fordeling av teknisk informasjon før anbudet ble innlevert i begynnelsen av september. Hydro henviste til to e-mailer, hvor det spesielt ble lagt vekt på en e-mail sendt fra Norsk Hydro til Rolls Royce Marine den 24. august 2004. Vektleggingen på den e-mailen skyldes at mailen ble sendt fra Norsk Hydro etter at anbudsinnbydelsen var distribuert og at den kun ble sendt til Rolls Royce. Den andre e-mailen var sendt før anbudsinnbydelsen gikk ut fra Hydro.Denne korrespondansen har vært helt ukjent for Farstad Shipping frem til Hydro opplyste om den. Avsender av mailen er saksbehandleren i Hydro som har vært omtalt i det siste og mottaker er designsjef i Rolls Royce. Rolls Royce har presisert overfor oss at mottakeren av mailen ikke har distribuert denne videre.Når det gjelder mailens innhold, omhandler den synspunkter av teknisk karakter fra vedkommende saksbehandler i Hydro og knyttet til et utviklingsprosjekt opprinnelig initiert av Norsk Hydro. Det uheldige var at dette kom i anbudsfasen og var relatert til et skipsdesign som Farstad fikk eksklusiv rett til å tilby. Det er ikke mulig å vite om denne mailen har hatt noen innvirkning på detaljer i det endelige designet. Siden det ikke kan dokumenteres at tilsvarende informasjon på dette tidspunktet var tilgjengelig også for andre bydere, ble dette betraktet av Hydro å være i strid med Hydros prosedyrer. Når vi nå har sett innholdet i mailen i forhold til tidspunktet den er sendt på, har vi forståelse for at dette er et brudd på Hydros interne anbudsprosedyrer.Det er også viktig å informere om at Rolls Royce sin designsjef (mottaker av mailen) har vært styremedlem i Farstad Shipping siden tidlig på 90-tallet. Vi vil presisere at det ikke på noe tidspunkt har vært grunnlag for å stille spørsmål ved hans integritet, ei heller i denne saken.Etter at denne saken har kommet opp, har det i bl.a. i media blitt stilt en del spørsmålstegn knyttet til etikk og forretningskultur. Farstad Shipping håper at ovennevnte redegjørelse kan bidra til å rette opp igjen noen av de skadene denne omtalen har hatt for selskapet. Vi kan ikke se at vi på noe stadium i denne anbudsprosessen har medvirket til noe som fortjener den mistenkeliggjøring som er en konsekvens av det inntrufne."